ОРГАНІЗАЦІЯ ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ У ЛІТНІХ КОЛОНІЯХ ХАРКІВСЬКОГО ТОВАРИСТВА ПОШИРЕННЯ В НАРОДІ ГРАМОТНОСТІ (КІНЕЦЬ ХІХ СТ. – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дана стаття присвячена характеристиці діяльності Харківського товариства поширення в народі грамотності з оздоровлення дітей у літніх колоніях наприкінці ХІХ ст. – на початку ХХ ст. Розкрито мету (зміцнення здоров’я дітей у сільських умовах) і завдання літніх колоній (безпосереднє знайомство дітей з природою, сільським побутом, формування любові до природи, розширення дитячого світогляду, розвиток навичок спільної діяльності, підвищення культурного рівня дітей тощо). Охарактеризовано діяльність педагогів у літніх колоніях, що сприяла оздоровленню дітей, а саме: організація посиленого харчування, суворе дотримання режиму дня, чергування видів діяльності (інтелектуальної, фізичної, художньої), використання різноманітних форм і методів навчання й виховання дітей. Данная статья посвящена характеристике деятельности Харьковского общества распространения в народе грамотности по оздоровлению детей в летних колониях в конце ХIX ст. – в начале ХХ ст. Раскрыты цель (укрепление здоровья детей в сельских условиях) и задания летних колоний (непосредственное знакомство детей с природой, сельским бытом, формирование любви к природе, расширение детского кругозора, развитие навыков взаимодействия, повышение культурного уровня детей и др.). Охарактеризована деятельность педагогов в летних колониях, которая способствовала оздоровлению детей, а именно: организация усиленного питания, строгий режим дня, чередование видов деятельности (интеллектуальной, физической, художественной), использование разнообразных форм и методов обучения и воспитания детей. This article is dedicated to the description of activity connected with children’s health maintenance in summer colonies and carried out by Kharkiv Society of Spread of Literacy among People at the end of the 19th century and at the beginning of the 20th century. The aim of summer colonies has been revealed. It is children’s health maintenance in countryside. The tasks of summer colonies have been determined. They are children’s direct acquaintance with nature and rural life, formation of love of nature, expansion of children’s worldview, development of skills to interact, raising children’s cultural level, etc. Teachers’ activity on children’s health special enhanced diet, strict daily regime, alternation of intellectual, physical and artistic activities, use of different educational forms and methods.
Опис
Ключові слова
діти, оздоровлення, літні колонії, Харківське товариство поширення в народі грамотності, дети, оздоровление, летние колонии, Харьковское общество распространения в народе грамотности, children, health maintenance, summer colonies, Kharkiv Society of Spread of Literacy among People
Цитування
Лупаренко С. Є. Організація оздоровлення дітей у літніх колоніях Харківського товариства поширення в народі грамотності (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / С. Є. Лупаренко // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка, С. Т. Золотухіної. - Харків : ХНПУ, 2015. - Вип. 50. - С. 222-230.