Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5697
Title: Засвоєння вимови слів, які розрізняються місцем наголосу в українській і російській мовах
Other Titles: Усвоения произношения слов, которые различаются местом ударения в украинском и русском языках
Mastering the pronunciation of words that differ in the place of stress in the Ukrainian and Russian languages
Authors: Мільковська, Т.
Мильковская, Т.
Milkovskaya, Т.
Keywords: наголос
українська мова
російська мова
студентські роботи
ударение
украинский язык
русский язык
студенческие работы
emphasis
ukrainian language
russian language
student works
Issue Date: 12-May-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Мільковська Т. Засвоєння вимови слів, які розрізняються місцем наголосу в українській і російській мовах / Т. Мільковська // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 58.
Abstract: Автором у статті було проаналізовано підручники української мови для 1–4 класів шкіл з російською мовою навчання з метою визначення кількісного та якісного складу представлених там українських слів, що різняться місцем наголосу з відповідними російськими. Автором в статье были проанализированы учебники украинского языка для 1–4 классов школ с русским языком обучения с целью определения количественного и качественного состава представленных там украинских слов, различающихся местом ударения с соответствующими российскими. The author analyzes the textbooks of the Ukrainian language for grades 1–4 of schools with Russian as the language of instruction in order to determine the quantitative and qualitative composition of the Ukrainian words presented there, which differ in emphasis from the corresponding Russian.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5697
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мільковська Т. .pdf406.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.