Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5420
Title: Система підготовки лікарів первинної медичної допомоги з питань епідеміології в закладах післядипломної освіти
Other Titles: Система подготовки врачей первичной медицинской помощи по вопросам эпидемиологии в учреждениях образования
The system of training primary care physicians in epidemiology in postgraduate education
Authors: Зеленський, Р. М.
Зеленська, Л. Д.
Зеленский, Р. Н.
Зеленская, Л. Д.
Zelensky, Р.
Zelenska, L.
Keywords: фізичне виховання
заклад вищої освіти
електронне фізкультурно-спортивне портфоліо
фмзическое воспитание
высшее учебное заведение
электронное физкультурно-спортивное портфолио
рhysical еducation
higher education institution
electronic sports portfolio
Issue Date: 2020
Publisher: Донбаський державний педагогічний університет
Citation: Зеленський Р. М. Система підготовки лікарів первинної медичної допомоги з питань епідеміології в закладах післядипломної освіти / Р. М. Зеленський, Л. Д. Зеленська // Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти [Електронне видання ] : зб. наук. пр. / Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол. : Гаврілова Л. Г. (голов. ред.) та ін. – Вип. 13. – Слов’янськ, 2020. – С. 5–12.
Abstract: У статі визначено завдання навчальної дисципліни «Фізичне виховання» в процесі підготовки здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти у ЗВО України. Конкретизовано компетентності (формування усвідомленого прагнення до самостійного фізичного вдосконалення, розвиток умінь і навичок використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя), яких набувають здобувачі на заняттях із «Фізичного виховання». З’ясовано, що значний потенціал для формування названих компетентностей має використання в освітньому процесі ЗВО електронного фізкультурно-спортивного портфоліо студента. Доведено, що ця технологія завдяки низці переваг дозволяє реалізувати такі функції: моніторингову, стимулювальну, освітню, розвивальну, контрольно-оцінну. Визначено етапи роботи з електронним портфоліо, запропоновано структуру і змістове наповнення електронного фізкультурно-спортивного портфоліо студента. В статье определены задачи учебной дисциплины «Физическое воспитание» в процессе подготовки соискателей бакалаврской уровня высшего образования в вузах Украины. Конкретизированы компетентности (формирование осознанного стремления к самостоятельному физическому совершенствованию, развитие умений и навыков использовать различные виды и формы двигательной активности для активного отдыха и ведения здорового образа жизни), приобретаемые соискателями на занятиях по «Физическому воспитанию». Выяснено, что значительный потенциал для формирования названных компетентностей имеет использование в образовательном процессе вуза электронного физкультурно-спортивного портфолио студента. Доказано, что эта технология благодаря ряду преимуществ позволяет реализовать следующие функции: мониторинговую, стимулирующую, образовательную, развивающую, контрольно-оценочную. Определены этапы работы с электронным портфолио, предложена структура и содержательное наполнение электронного физкультурно-спортивного портфолио студента. The article defines the objectives of the discipline "Physical education" in the process of training applicants for a bachelor's level of higher education in universities of Ukraine. The competencies acquired by applicants in the classes in "Physical education" (the formation of a conscious desire for independent physical improvement, development of skills and abilities to use various types and forms physical activity for active recreation and a healthy lifestyle). Found that significant potential for the formation of these competencies is used in the educational process of the university electronic physical culture and sports portfolio of the student. This technology has been proven due to a number of advantages, it allows to implement the following functions: monitoring, stimulating, educational, developmental, control and evaluation. The stages of work with an electronic portfolio are determined, the structure and content of the electronic physical culture and sports student portfolio.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5420
ISSN: 2414-9292
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогіки
Кафедра гімнастики, музично-ритмічного виховання і фітнесуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.