Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5206
Title: ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ДО ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Other Titles: ГОТОВНОСТЬ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ К ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Authors: Ліщина, Ю. А.
Лищина, Ю. А.
Lishchyna, Yu.
Keywords: професійна орієнтація
професійне самовизначення
заклади загальної середньої освіти
фахівець соціальної галузі
професійна підготовка
готовність
магістерські роботи
профессиональная ориентация
профессиональное самоопределение
учреждения общего среднего образования
специалист социальной сферы
профессиональная подготовка
готовность
магистерские работы
professional orientation
professional self-determination
general secondary education institutions
future specialists in the social field
professional training
readiness
master's work
Issue Date: 20-Nov-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Ліщина Ю. А. Готовність майбутніх фахівців соціальної галузі до профорієнтаційної роботи з учнями закладів загальної середньої освіти / Ю. А. Ліщина // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 20 листоп. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 78–80.
Abstract: У статті розглянуто теоретичні засади і практичні аспекти профорієнтаційної роботи у закладах освіти; визначено суть готовності майбутніх соціальних педагогів до профорієнтаційної діяльності в закладах загальної середньої освіти як інтегративного особистісного утворення, що характеризується стійкою системою мотиваційно-ціннісних орієнтацій, професійно-орієнтованих знань, умінь та особистісних якостей, що уможливлюють фахівцем розробку й реалізацію системи роботи із залученням відповідної команди фахівців з метою свідомого професійного самовизначення учнівської молоді та її подальшого позитивного професійного становлення та розвитку; обґрунтовано структурні компоненти відповідної готовності майбутніх фахівців соціальної галузі. В статье рассмотрены теоретические основы и практические аспекты профориентационной работы в учреждениях образования; определена суть готовности будущих социальных педагогов к профориентационной деятельности в учреждениях общего среднего образования как интегративного личностного образования, которая характеризуется устойчивой системой мотивационно-ценностных ориентаций, профессионально-ориентированных знаний, умений и личностных качеств, позволяющих специалистам разработку и реализацию системы работы с привлечением соответствующей команды специалистов с целью сознательного профессионального самоопределения учащейся молодежи и дальнейшего положительного профессионального становления и развития; обосновано структурные компоненты соответствующей готовности будущих специалистов социальной сферы. The article considers theoretical principles and practical aspects of career guidance in educational institutions. Readiness of future social teachers for career guidance in general secondary education is identified as an integrative personal quality, characterized by a stable system of motivational and value orientations, professionally oriented knowledge and skills as well as qualities that enable specialists to develop and implement a system of work with the involvement of a team of specialists for the purpose of conscious professional self-determination of youth and its further positive professional development and development. Structural components of future readiness of future specialists in the social field have been substantiated.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5206
Appears in Collections:Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ліщина Ю.А. ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ.pdf859.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.