Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5178
Title: БУЛІНГ ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА СЕРЕД ПІДЛІТКІВ
Other Titles: БУЛЛИНГ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СРЕДИ ПОДРОСТКОВ
BULLYING AS A SOCIAL PROBLEM AMONG ADOLESCENTS
Authors: Довбня, О. В.
Dovbnia, O.
Keywords: булінг
соціальна проблема
підлітки
магістерські роботи
буллинг
социальная проблема
подростки
магистерские работы
bullying
social problem
teenagers
master's work
Issue Date: 20-Nov-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Довбня О. В. Булінг як соціальна проблема серед підлітків / О. В. Довбня // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 20 листоп. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 113–114.
Abstract: У статті розглянуто булінг, він пов᾽язан із застосуванням силових методів або психологічного тиску за допомогою погроз, свідомо спрямованих на тих, хто не може чинити опір, панування, влада над людиною, або агресія. Пошук нових технологій попередження виникнення булінгу у дитячому колективі – є однією з провідних задач соціального працівника. В статье рассмотрен буллинг, он связан с применением силовых методов или психологического давления с помощью угроз, сознательно направленных на тех, кто не может сопротивляться, господство, власть над человеком, или агрессия. Поиск новых технологий предупреждения возникновения буллинга в детском коллективе – одна из ведущих задач социального работника. The article deals with bullying, it is related to the use of force or psychological pressure through threats deliberately aimed at those who cannot resist, domination, power over a person, or aggression. Finding new techniques to prevent bullying in children is one of the leading tasks of a social worker.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5178
Appears in Collections:Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Довбня О.В. БУЛІНГ ЯК СОЦІАЛЬНА.pdf580.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.