Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5157
Title: Програма соціально-педагогічної діяльності з профілактики булінгу серед молодших підлітків у закладах загальної середньої освіти
Other Titles: Программа социально-педагогической деятельности по профилактике буллинга среди младших подростков в учреждениях общего среднего образования
Program of Social and Pedagogical Activities for Bullying Prevention Among Young Adolescents in General Secondary Education Institutions
Authors: Довбня, О. В.
Dovbnya, O.
Keywords: булінг
молодший підліток
соціальний працівник
профілактичний захід
магістерські роботи
буллинг
младший подросток
социальный работник
профилактическое мероприятие
магистерские работы
bullying
junior teenager
social worker
preventive measure
master's work
Issue Date: 20-Nov-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Довбня О. В. Програма соціально-педагогічної діяльності з профілактики булінгу серед молодших підлітків у закладах загальної середньої освіти / О. В. Довбня // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 20 листоп. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 61–63.
Abstract: У статті розглянуто взаємозв᾽язок і суть понять "агресія", "насильство", "булінг", "профілактика булінгу". Представлена програма профілактики булінгу серед молодших підлітків в закладах загальної середньої освіти як комплексна, гнучка і варіативна за такими напрямами: діагностичний, інформативний, превентивний, корекційний, дозвіллєвий, трудовий, фізичний. Розроблені профілактичні заходи спрямовано на усунення інформаційних, педагогічних, психологічних, організаційних факторів, що зумовлюють булінг в учнівському середовищі. В статье рассмотрены взаимосвязь и суть понятий "агрессия", "насилие", "буллинг", "профилактика буллинга". Представленная программа профилактики буллинга среди младших подростков в учреждениях общего среднего образования как комплексная, гибкая и вариативная по следующим направлениям: диагностический, информативный, превентивный, коррекционный, досуговый, трудовой, физический. Разработанные профилактические меры направлены на устранение информационных, педагогических, психологических, организационных факторов, обусловливающих буллинг в ученической среде. The article considers the relationship and essence of the concepts of "aggression", "violence", "bullying", "bullying prevention". The program of bullying prevention among younger teenagers in general secondary education institutions is presented as complex, flexible and variable in the following areas: diagnostic, informative, preventive, corrective, leisure, labor, physical. Developed preventive measures are aimed at eliminating informational, pedagogical, psychological, organizational factors that cause bullying in the student environment.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5157
Appears in Collections:Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Довбня О.В. ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ.pdf685.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.