Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2807
Title: Розвиток інклюзивного підходу до організації роботи закладів дошкільної та середньої освіти у контексті освітніх інновацій у підготовці педагогічних кадрів
Other Titles: Развитие инклюзивного подхода к организации работы дошкольных и средне образовательных учреждений в контексте образовательных инноваций в подготовке педагогических кадров
Development of an inclusive approach to organization of preschool and secondary educational institutions work in the context of educational innovations in the teaching staff training
Authors: Григоренко, В. Л.
Пахомова, Л. В.
Шевченко, Н. О.
Hryhorenko, V. L.
Pakhomova, L. V.
Shevchenko, N. O.
Keywords: інклюзивна освіта
освітні інновації
діти з інвалідністю
вихователь закладу дошкільної освіти
вчитель початкових класів
педагогічні кадри
підготовка майбутніх фахівців
інноваційні технології освітньої діяльності
inclusive education
educational innovations
children with disabilities
kindergarten teacher
elementary school teacher
teaching staff
future specialists training
innovative technologies of educational activity
инклюзивное образование
образовательные инновации
дети с инвалидностью
воспитатель дошкольного учреждения
учитель начальных классов
педагогические кадры
подготовка будущих специалистов
инновационные технологии образовательной деятельности
Issue Date: 20-Nov-2019
Publisher: Педагогічні науки : періодичний науковий журнал
Citation: Григоренко В. Л. Розвиток інклюзивного підходу до організації роботи закладів дошкільної та середньої освіти у контексті освітніх інновацій у підготовці педагогічних кадрів / В. Л. Григоренко, Л. В. Пахомова, Н. О. Шевченко // Педагогічні науки : період. наук. журн. - Полтава, 2019. - № 73. - С. 3-10.
Abstract: У статті репрезентовано результати теоретичного аналізу процесу розвитку інклюзивного підходу до організації роботи закладів освіти у контексті освітніх інновацій у підготовці майбутніх вихователів дітей дошкільного віку та вчителів початкової школи. Встановлено, що впровадження такого підходу в Україні потребує концептуальної зміни філософії освіти і методології підготовки педагогічних кадрів, що зумовлює постійний пошук і реалізацію інноваційних педагогічних технологій, зокрема таких, як тренінг, менторинг, тьюторинг, коучинг, що розвивають у майбутнього педагога здатність створювати простір рівних, підтримуючи толерантне ставлення до дітей різних категорій, у тому числі дітей з інвалідністю. У ході експериментального дослідження стану готовності майбутніх фахівців до впровадження інновацій в умовах інклюзивної освіти доведено необхідність наближення реалій професійної підготовки вихователів та вчителів до умов майбутньої професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі шляхом впровадження квазіпрофесійних технологій. В статье представлены результаты теоретического анализа процесса развития инклюзивного подхода к организации работы учреждений образования в контексте образовательных инноваций в подготовке будущих воспитателей детей дошкольного возраста и учителей начальной школы. Установлено, что внедрение такого подхода в Украине требует концептуального изменения философии образования и методологии подготовки педагогических кадров, что приводит к постоянному поиску и реализации инновационных педагогических технологий, таких, как тренинг, менторинг, тьюторинг, коучинг, развивающие у будущего педагога способность создавать пространство равных, поддерживая толерантное отношение к детям разных категорий, в том числе детей с инвалидностью. В ходе экспериментального исследования состояния готовности будущих специалистов к внедрению инноваций в условиях инклюзивного образования доказана необходимость приближения реалий профессиональной подготовки воспитателей и учителей к условиям будущей профессиональной деятельности в инклюзивной образовательной среде путем внедрения квазипрофессиональных технологий. The article presents the results of the theoretical analysis of the development of an inclusive ap-proach to the organization of educational institutions work in the context of educational innovations in the training of future kindergarten teachers and elementary school teachers. It was determined that the implementation of such an approach in Ukraine requires a conceptual change of the philosophy of education and methodology of teaching staff training, which determines the constant search and implemen-tation of innovative pedagogical technologies, such as training, mentoring, tutoring, coaching. They develop the future teacher’s ability to create an atmosphere in which children are equal, supporting a tolerant attitude towards children of various categories, including children with disabilities. In the course of an experimental study of future specialists’ readiness to implement innovations in the context of in-clusive education, the necessity of approaching the realities of the professional training of kindergarten teachers and educators to the conditions of the future professional activity in the inclusive educational environment by introducing quasi-professional technologies was proved.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2807
ISSN: 2524-2482 (Online)
2524-2474 (Print)
Appears in Collections:Кафедра теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплінItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.