Музично-естетичне виховання дошкільників у Китайській Народній Республіці та Україні

dc.contributor.authorЧжан, Хао
dc.date.accessioned2023-11-21T16:03:42Z
dc.date.available2023-11-21T16:03:42Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ дисертації проаналізовано й узагальнено теоретичні ідеї та досвід музично-естетичного виховання дітей дошкільного віку в КНР та Україні для визначення напрямів взаємного використання педагогічно цінних ідей та досвіду у сучасних умовах розвитку китайської і української дошкільної освіти. На основі аналізу широкого спектру наукових джерел схарактеризовано ступінь дослідженості проблеми музично-естетичного виховання дошкільників, генезу ідеї музично-естетичного виховання дошкільників. Визначено термінологічне поле дослідження, проаналізовано й уточнено суть основних понять, що стосуються проблеми дослідження, а саме: «виховання», «естетичне виховання», «музичне виховання», «музично-естетичне виховання», «дошкільники», «музично-естетичне виховання дошкільників» в українській і китайській педагогічній думці. Проаналізовано теоретичні аспекти музично-естетичного виховання дітей дошкільного віку в КНР і Україні. З’ясовано мету, цілі, завдання музично-естетичного виховання дошкільників в обох країнах, визначено умови ефективності музично-естетичного виховання та принципи його організації. Проведено компаративний аналіз, виявлено спільні і відмінні риси у теоретичних підходах до організації музично-естетичного виховання дітей дошкільного віку в Україні і КНР. З’ясовано, що в Україні ставиться акцент на розвиток мовлення, збагачення словникового запасу та інтонацій через спів, а заохочення до творчості, закладання основ музичного навчання та вивчення українських музичних традицій є важливими компонентами. У Китаї увага приділяється формуванню базових музичних навичок, а також розвитку інтересу до мистецтва протягом усього життя, інтеграції сучасних освітніх технологій та інноваційної методики у музично-естетичне виховання, що сприяє формуванню морально-етичної ціннісної бази у дошкільників. Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що матеріали дослідження забезпечують нову науково-об’єктивну інтерпретацію теорії й практики музично-естетичного виховання дітей дошкільного віку в КНР та в Україні. Одержані в процесі дослідження результати та висновки можуть бути використані для оновлення змісту ОП підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта та 014 Середня освіта (Музичне мистецтво); удосконалення навчальних і робочих навчальних програм дисциплін психолого-педагогічного циклу; укладання навчально-методичних комплексів професійно-орієнтованих дисциплін; підготовки дистанційних курсів з методики музичноестетичного виховання дітей дошкільного віку; розроблення курсів дисциплін вільного вибору для підготовки майбутніх вчителів («Порівняльна педагогіка», «Музично-естетична підготовка в дошкільних закладах освіти»), проведення педагогічної практики. The thesis analyzes and summarizes the theoretical ideas and experience of music-aesthetic education of preschool children in the PRC and Ukraine in order to determine the directions of mutual use of pedagogically valuable ideas and experience in the modern conditions of the development of Chinese and Ukrainian preschool education. Based on the analysis of a wide range of scientific sources, the degree of research into the problem of music-aesthetic education of preschoolers, the genesis of the idea of music-aesthetic education of preschoolers is characterized. The terminological field of the research is defined, the essence of the main concepts related to the research problem is analyzed and clarified. They are: "education", "aesthetic education", "musical education", "musical-aesthetic education", "preschoolers", "musical-aesthetic education of preschoolers" in Ukrainian and Chinese pedagogical thought. Theoretical aspects of musical and aesthetic education of preschool children in China and Ukraine are analyzed. The purpose, goals, tasks of musical and aesthetic education of preschoolers in both countries have been clarified, the conditions for the effectiveness of musical and aesthetic education and the principles of its organization have been determined. A comparative analysis was carried out, common and distinctive features in theoretical approaches to the organization of musical and aesthetic education of preschool children in Ukraine and the People's Republic of China were revealed. In Ukraine, emphasis is placed on the development of speech, enrichment of vocabulary and intonations through singing, and encouraging creativity, laying the foundations of musical education and studying Ukrainian musical traditions are important components. In China, attention is paid to the formation of basic musical skills, as well as the development of interest in art throughout life, the integration of modern educational technologies and innovative methods into musical and aesthetic education, which contributes to the formation of a moral and ethical value base in preschoolers. The practical significance of the obtained results is that the research materials provide a new scientific and objective interpretation of the theory and practice of musical and aesthetic education of preschool children in China and Ukraine. The results and conclusions obtained in the research process can be used to update the content of the OP training for applicants of the first (bachelor) level of higher education in the specialty 012 Preschool Education and 014 Secondary Education (Musical Art); improvement of training and work training programs of the disciplines of the psychological and pedagogical cycle; compilation of educational and methodological complexes of professionally oriented disciplines; preparation of distance courses on the methodology of musical and aesthetic education of preschool children; development of courses of subjects of free choice for the training of future teachers ("Comparative pedagogy", "Musical and aesthetic training in preschool educational institutions"), conducting pedagogical practice.
dc.identifier.citationЧжан Хао. Музично-естетичне виховання дошкільників у Китайській Народній Республіці та Україні : дис. ... д-ра філософії : 011 – освітні, пед. науки / Чжан Хао ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2023. – 228 с. : іл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13103
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectвиховання
dc.subjectмузично-естетичне виховання
dc.subjectдошкільники
dc.subjectмузично-естетичне виховання дошкільників
dc.subjectзаклади дошкільної освіти
dc.subjectзміст виховання
dc.subjectформи та методи виховання
dc.subjectКитайська Народна Республіка
dc.subjectУкраїна
dc.subjecteducation
dc.subjectmusical and aesthetic education
dc.subjectpreschoolers
dc.subjectmusical and aesthetic education of preschoolers
dc.subjectpreschool education institutions
dc.subjectcontent of education
dc.subjectforms and methods of education
dc.subjectPeople's Republic of China
dc.subjectUkraine
dc.titleМузично-естетичне виховання дошкільників у Китайській Народній Республіці та Україні
dc.title.alternativeMusical and aesthetic education of preschoolers in the People's Republic of China and Ukraine
dc.typeThesis
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Dysertatsiia_Chzhan_Khao.pdf
Розмір:
4.27 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Колекції