Формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в освітньому просторі закладів вищої освіти КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дисертацію присвячено дослідженню проблеми етнокультурної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в освітньому просторі закладів вищої освіти КНР. Зазначену проблему розв‘язано завдяки аналізу та систематизації теоретичних ідей та узагальненню досвіду з питань формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в освітньому просторі закладів вищої освіти КНР. Здійснений ретроспективний аналіз наукових джерел та освітніх програм підготовки здобувачів на бакалаврському та магістерському рівні дав можливість визначити шляхи формування етнокультурної компетентності майбутніх вчителів музичного мистецтва в освітньому просторі ЗВО КНР: наявність чітких програмних результатів, цілей та методів навчання, предметів та практик, на яких відбувається безпосереднє формування етнокультурної компетентності у контексті діяльнісного підходу. Важливо зазначити, що методи формування, форми організації та зміст етнокультурної компетентності стає ефективним лише тоді, коли етнокультурні уміння, навички та знання, які отримують студенти, стають тими засобами, які дозволяють творчо використовувати їх у практичній діяльності та відповідально в залежності від міжкультурного контексту. Розглядаючи досліджувану проблему в аспекті обґрунтованих нами тверджень, було запропоновано деякі положення щодо ефективного застосування прогресивних ідей китайського досвіду формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в Україні: подальша систематизація вимог до підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва у контексті компетентнісного підходу та розробки стандартів підготовки; використання художньої синестезії; використання інтегрованого підходу до навчання у контексті збільшення кількості здобувачів у класі; впровадження цифрових технологій (доповненої реальності, цифрових додатків тощо) як засобу максимального залучення до культурних надбань у різних проявах культурного життя та міжкультурної взаємодії, особливо у музиці. The dissertation is devoted to the study of the problem of ethnocultural competence of future music teachers in the educational space of higher education institutions of the People's Republic of China. The specified problem was solved thanks to the analysis and systematization of theoretical ideas and the generalization of experience on the formation of ethnocultural competence of future music teachers in the educational space of higher education institutions of the People's Republic of China. A retrospective analysis of scientific sources and educational programs for the preparation of applicants at the bachelor‘s and master‘s level made it possible to determine the ways of forming the ethnocultural competence of future music teachers in the educational space of higher education institutions of the People‘s Republic of China: the presence of clear program results, goals and methods of teaching, subjects and practices that directly affect formation of ethnocultural competence in the context of the activity approach. It is important to note that the methods of formation, forms of organization and the content of ethnocultural competence training become effective only when the ethnocultural abilities, skills and knowledge acquired by students become the means that allow them to be used creatively in practical activities creatively and responsibly depending on the intercultural context. Considering the investigated problem in the aspect of our substantiated statements, some provisions were proposed regarding the effective application of progressive ideas of the Chinese experience in the formation of ethno-cultural competence of future music teachers in Ukraine: further systematization of requirements for the training of future music teachers in the context of the competency approach and the development of training standards; use of artistic synesthesia; the use of an integrated approach to learning in the contest of increasing the number of achievers in the class; implementation of digital technologies (augmented reality, digital applications, etc.) as a means of maximum involvement in cultural heritage in various manifestations of cultural life and intercultural interaction, especially in music.
Опис
Ключові слова
етнокультурна компетентність, культура, етнокультурна підготовка, майбутні вчителі музичного мистецтва, освітній простір ЗВО, Китайська Народна Республіка, ethnocultural competence, culture, ethnocultural training, future music teachers, educational space of higher education institutions, People's Republic of China
Цитування
Лу Баовень. Формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в освітньому просторі закладів вищої освіти КНР : дис. ... д-ра філософії : 011 – освітні, пед. науки / Лу Баовень ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2023. – 205 с. + дод.
Колекції