Соціально-політичний феномен популізму: інформаційно-безпековий аспект

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі представлено аналіз науково-теоретичних концепцій і підходів до визначення проблематики суспільно-політичного феномену популізм, визначено «універсальні» маркери популізму, на основі яких презентовано авторську дефініцію та типологію сучасного популізму, запропоновано стратегії протидії деструктивним наслідкам популізму, зокрема, в контексті інформаційно-безпекових аспектів сучасної української політики. На основі визначення «універсальних» маркерів популізму («акумуляція незадоволення», «гра на емоціях», «поляризація суспільства», «народовладдя», «політика симулякрів», «національна автентичність»), популізм визначено як суспільно-політичний поліваріативний феномен, що в залежності від унікальної комбінації специфічних рис, може виступати в якості ідеології, методу політичної боротьби, суспільно-політичного руху, маніпулятивної технології, стилю політичної поведінки тощо. The article presents an analysis of scientific and theoretical concepts and approaches to defining the problem of the socio-political phenomenon of populism. It also identifies «universal» markers of populism, based on which the author's definition and typology of modern populism are presented, offers strategies for counteracting the destructive consequences of populism, particularly in the context of information security aspects of contemporary Ukrainian politics. Based on the definition of «universal» markers of populism(«accumulation of discontent,» «playing on emotions,» «polarization of society,» «power of the people,» «politics of simulacra,» «national authenticity»), populism is defined as a socio-political multivariate phenomenon. Depending on a unique combination of specific features, it can act as an ideology, a method of political struggle, a sociopolitical movement, manipulative technology, a way of political behavior, and the like.
Опис
Ключові слова
популізм, суспільно-політичний феномен популізму, сучасний популізм, політики-популісти, популістська риторика, популістські практики, політична влада, політичний процес, виборчий процес, електорат, електоральні цикли, демократія, політична культура, політична освіта, громадянське суспільство, «політика симулякрів», «політична альтернатива», позасистемні політики, медіатизація та карнавалізація політики, populism, a socio-political phenomenon of populism, modern populism, populist politicians, populist rhetoric, populist practices, political power, political process, elections, electoral process, the electorate, electoral cycles, democracy, political culture, political education, civil society, «Politics of simulacra», «political alternative», non-systemic politics, mediatization and carnivalization of politics
Цитування
Житко А. О. Соціально-політичний феномен популізму: інформаційно-безпековий аспект : дис. ... д-ра філософії : 052 – політологія / А. О. Житко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – 238 с.
Колекції