Теоретичні і методичні засади педагогічної діагностики якості освіти майбутніх учителів музичного мистецтва в умовах університету

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Київський університет імені Бориса Грінченка
Анотація
У дисертації вперше досліджено теоретичні та методичні засади педагогічної діагностики якості освіти майбутніх учителів музичного мистецтва. Сформовано науковий тезаурус дослідження. Обґрунтовано як об’єкти діагностування соціально-професійну компетентність випускника й критерії її сформованості та компоненти освітнього процесу факультету мистецтв на системній основі й критерії їх якості. Визначено загальнопрофесійні та спеціалізовано-професійні компетенції вчителя музичного мистецтва. Проаналізовано застосування інструментарію педагогічної діагностики в освіті майбутніх учителів музичного мистецтва в закордонній та вітчизняній теорії, практиці університетів. Здійснено історико-педагогічний аналіз становлення та розвитку поняття «педагогічна діагностика. Теоретично обґрунтовано концепцію та компоненти педагогічної діагностики якості освіти майбутніх учителів музичного мистецтва. Розроблено й експериментально перевірено систему педагогічної діагностики якості освіти майбутніх учителів музичного мистецтва, визначено критерії її ефективності. Розроблено, обґрунтовано та експериментально перевірено організаційно-методичне забезпечення педагогічної діагностики якості освіти майбутніх учителів музичного мистецтва (інструментарій, продукти діяльності студентів і види занять, де відбувається діагностування, технологію діагностування спеціалізовано-професійних виконавських компетенцій). Диссертация посвящена актуальной проблеме современной педагогической науки и практики обучения – педагогической диагностике качества образования будущих учителей музыкального искусства. В диссертации впервые обоснованы теоретические и методические основы обозначенного феномена качества образования будущих учителей музыкального искусства, сформирован научный тезаурус исследования. Обоснованы как объекты диагностирования уровневая социально-профессиональная компетентность выпускника, которая включает комплекс компетенций/компетентностей и критерии ее сформированности. а также компоненты образовательного процесса факультета искусств университета как педагогической системы, критерии их качества. Определены общепрофессиональные и специализировано-профессиональные компетенции учителя музыкального искусства. Проанализировано использование инструментария педагогической диагностики в образовании будущих учителей музыкального искусства в зарубежной и отечественной теории, практике университетов. Осуществлен историко-педагогический анализ становления и развития понятия «педагогическая диагностика». Теоретически обоснована концепция и компоненты педагогической диагностики качества образования будущих учителей музыкального искусства. Разработана и экспериментально проверена система педагогической диагностики качества образования будущих учителей музыкального искусства, определены критерии и условия ее эффективности. Обосновано, разработано и экспериментально проверено организационно-методическое обеспечение педагогической диагностики качества образования будущих учителей музыкального искусства (инструментарий, продукты деятельности студентов и виды занятий, где происходит диагностирование, технология диагностирования специализированно-профессиональных исполнительских компетенций). The dissertation is the first scientific research to provide theoretical and methodological investigation of pedagogical and methodological foundation of pedagogical diagnostics of future teachers’ of Musical Art quality of education. The scientific thesaurus of the research has been provided. The social-professional competence of graduates and criteria revealing the level of its formation as well as the system of the educational process components at the faculty of Musical Art and their qualitative criteria have been researched and substantiated as objects of diagnostics. General professional and specialized professional competences of teachers of Musical Art have been determined. The application of pedagogical diagnostics tools in training future teachers of Musical Art in foreign and domestic university education theory and practice has been analyzed. A historical-pedagogical analysis of the origin and development of the term “pedagogical diagnostics” has been carried out. The concept and components of pedagogical diagnostics of quality of education of future teachers’ of Musical Art have been theoretically substantiated. The system of pedagogical diagnostics of quality of education of future teachers’ of Musical Art has been worked out and experimentally tested, its efficiency criteria have been determined. Organizational and methodological resources providing for pedagogical diagnostics of quality of education of future teachers of Musical Art (tools, student activity products, types of classes for carrying out diagnostics, technology of diagnostics of specialized professional performance competence) have been studied, researched, worked out and tested experimentally.
Опис
Ключові слова
педагогічна діагностика, якість освіти, музичне мистецтво, музична освіта, вища освіта, соціально-професійна компетентність, вчителі, педагогическая диагностика, качество образования, музыкальное искусство, музыкальное образование, высшее образование, социально-профессиональная компетентность, учителя, pedagogical diagnostics, the quality of education, the art of music, music education, higher education, social-professional competence, teachers
Цитування
Матвєєва О. О. Теоретичні і методичні засади педагогічної діагностики якості освіти майбутніх учителів музичного мистецтва в умовах університету : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 – теор. і метод. проф. осв. / О. О. Матвєєва ; Київ. ун-т імені Б. Гринченка. – Київ : [б. в.], 2016. – 38 с.
Колекції