ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІТИЧНИХ МОЛОДІЖНИХ ОБ'ЄДНАНЬ ПРОВІДНИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ РОСІЇ (1990-І РОКИ – ПОЧАТОК XXI СТ.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-08-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, ФОП Тарасенко В. П.
Анотація
Дисертація є першим комплексним дослідженням з історії діяльності російських політичних молодіжних об'єднань, залежних від політичних партій Росії у 1990-ті – на початку XXI ст. У роботі досліджено особливості становлення, розвитку та діяльності політичних молодіжних об’єднань у контексті співпраці з політичними партіями. У зв’язку з цим простежена залежність молодіжних об'єднань від провідних партій РФ. Запропонована класифікація молодіжних об’єднань з урахуванням їх ідеології, структури, а також форм і методів діяльності. Визначено становище молодих людей в системі молодіжних об’єднань. Виявлено перспективи їх кар'єрного зростання всередині молодіжних організацій. Запропонована періодизація діяльності політичних молодіжних об'єднань, яка ґрунтується на суспільно-політичних процесах всередині Росії, а також впливі міжнародної політики. Продемонстровані особливості взаємин з владою, суспільна важливість молодіжних об'єднань, а також їх місце у політичному процесі. Диссертация является первым комплексным исследованием истории деятельности российских политических молодежных объединений, зависимых от политических партий России в 1990-е – в начале XXI века. В работе исследованы особенности становления, развития и деятельности политических молодежных объединений в контексте сотрудничества с политическими партиями. В связи с этим прослежена зависимость молодежных объединений от ведущих партий РФ. Предложена классификация молодежных объединений с учетом их идеологии, структуры, а также форм и методов деятельности. Определено положение молодых людей в системе молодежных объединений. Выявлено перспективы их карьерного роста внутри молодежных организаций. Предложена периодизация деятельности политических молодежных объединений, которая основывается на общественно-политических процессах внутри России, а также влиянии международной политики. Продемонстрированы особенности взаимоотношений с властью, общественная важность молодежных объединений, а также их место в политическом процессе. The dissertation is the first comprehensive study of the history of Russian political activity of youth organizations, dependent from Russian political parties in the 1990s – at the beginning of the XXI century. Features of formation, development and functioning of political youth organizations in the context of cooperation with political parties are researched. Therefore, the dependence of youth associations from the leading parties of Russia was traced. The classification of youth associations in accordance with their ideology, structure, as well as forms and methods of activity is proposed. The position of young people in youth associations system is determined. The prospects of career growth within youth organizations are revealed. A periodization of political youth organizations, which is based on the socio-political processes in Russia, as well as the impact of international politics is proposed. Particular qualities of relations with the authorities, the social importance of youth organizations, as well as their place in the political process are showcased.
Опис
Ключові слова
молодь, політичні молодіжні організації, партія, влада, опозиція, суспільство, держава, політична боротьба, політична акція, мітинг, ліберали, ліві радикали, праві радикали, Державна Дума, Президент, молодёжь, политические организации, партия, власть, оппозиция, общество, государство, политическая борьба, политическая акция, митинг, либералы, левые радикалы, правые радикалы, Государственная Дума, Президент, young people, political organization, party, government, opposition, society, state, political struggle, political action, rally, iberals, left radicals, right radicals, the State Duma, the President
Цитування
Піткевич В. В. Діяльність політичних молодіжних об’єднань провідних політичних партій Росії (1990-і роки – початок XXI ст.) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. істор. наук : спец. 07.00.02 – всесвітня історія / В. В. Піткевич ; Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна, Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2016. – 19 с.
Колекції