Виразний потенціал ступенів порівняння в мові російської поезії ХХ–ХХІ століть

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Репрезентована кваліфікаційна наукова праця присвячена недослідженому раніше поетичному потенціалу компаративних і суперлативних форм прикметників, прислівників та інших частин мови, які потенційно допускають утворення подібних форм у віршованій мові та художній реалізації таких форм. Цей аспект поетичної морфології й морфологічної поетики з позицій сучасного антропоцентричного підходу до вивчення фактів мови та мовлення монографічно описаний уперше. У дослідженні систематизовано способи поетичної актуалізації нормативних та нестандартних граматичних компаративних та суперлативних форм прикметника, прислівника та інших частин мови, які потенційно допускають подібні формоутворення; досліджено особливості поетичного функціонування та експресивний потенціал актуалізованих компаративних та суперлативних форм та значень. Виділено та описано типи можливих моделей (регулярних та оказіональних), схарактеризовано семантику компаративних та суперлативних форм, описано взаємозв’язок морфологічної структури віршованого твору та його композиційно-тематичної та смислової структури. Уперше за дослідження функціонування компаративних та суперлативних форм використано теорію маркованості; розглянуто співпозицію, атракцію, селекцію, а також формування морфологічної домінанти на основі маркованих та немаркованих форм; схарактеризовано роль компаративних і суперлативних форм у структурі віршованого твору та поетичному смислотворенні; уперше проаналізовано особливості функціонування компаративних і суперлативних одиниць у структурі віршованого тексту з урахуванням їхньої здатності актуалізувати граматичний потенціал і виконувати структуро-, ритмо-, сюжето- та смислотворчу функцію;.уперше системно описано функціонування досліджуваних форм у поетичних ідіостилях О. Мандельштама, Б. Окуджави, Ю. Левітанського. The presented qualifying scientific work is devoted to the previously unstudied poetic potential of comparative and superlative forms in poetic language and their artistic realization. This aspect of poetic morphology and morphological poetics from the position of the modern anthropocentric approach to studying the facts of language and speech is described monographically for the first time. The research systematizes methods of poetic actualization of normative and non-standard grammatical comparative and superlative forms of adjectives, adverbs, and other parts of speech that potentially allow such formations; peculiarities of poetic functioning and expressive potential of actualized comparative and superlative forms and meanings are studied. The types of possible models (regular and occasional) are identified and described, the semantics of comparative and superlative forms are characterized, and the relationship between the morphological structure of the poetic work and its compositional, thematic, and semantic structure is described. For the first time, the theory of markedness was used to study the functioning of comparative and superlative forms; juxtaposition, attraction, and selection, as well as the formation of a morphological dominant based on marked and unmarked forms, are considered; for the first time, the peculiarities of the functioning of comparative and superlative units in the structure of the poetic text are analyzed, taking into account their ability to actualize the grammatical potential and perform the structural, rhythmic, plot- and meaning-making function; the role of comparative and superlative forms in the structure of poetic work and poetic sense-making is characterized; for the first time, the functioning of forms in the poetic idiostyles of such democratic and anti-war poets as O. Mandelshtam, B. Okudzhava and Yu. Levitanskyi is systematically described.
Опис
Ключові слова
поетична морфологія, виразний потенціал, експресивність, прикметник, прислівник, форми порівняння, оказіоналізм, ненормативні форми, поетична атракція, співпозиція, селекція, згущення, морфологічна домінанта, актуалізація, граматичне значення, морфологічний ритм, поетичні мотиви, ідіостиль, poetic morphology, expressive potential, expressiveness, adjective, adverb, forms of comparison, occasionalism, non-normative forms, poetic attraction, juxtaposition, selection, concentration of morphological form, morphological dominant, actualization, grammatical meaning, morphological rhythm, poetic motives, idiostyle
Цитування
Четверик В. К. Виразний потенціал ступенів порівняння в мові російської поезії ХХ–ХХІ століть : дис. ... д-ра філософії : 035 – філологія / В. К. Четверик ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2022. – 283 с.
Колекції