Громадські об’єднання як чинник демократизації українського суспільства

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дисертації здійснено комплексний аналіз функціонального потенціалу та ролі громадських об’єднань як чинника демократизації українського суспільства. Наукова новизна та теоретична значущість наукової праці, полягають у тому, що: уперше: 1) запропоновано авторський варіант стратегії дослідження громадських об’єднань в межах комунікативної парадигми Ю. Ґабермаса, у контексті застосування інституціоналізму (інтерпретація реального простору функціонування громадських об’єднань) та мережевого підходу (експлікація віртуального простору існування громадських об’єднань); 2) сформовано робочі моделі політичних практик, які відтворюють основні напрями та специфіку функціонування громадських об’єднань у процесі демократизації українського суспільства у залежності від стану останнього: у період сталого розвитку найрозповсюдженою практикою є презентація актуальних суспільних інтересів та потреб в контексті розробки державної соціальної політики; у період соціально-політичних зрушень – мобілізація акторів щодо політичної участі; постійно існує – стабільна підтримка відновлення і збереження національно-історичної пам’яті та національно-культурних традицій; уточнено: 1) зміст проблемного поля процесу демократизації, що орієнтується на розв’язання, насамперед, таких дилем як: структурні vs процедурні чинники як панівні у здійсненні процесу демократизації; колективна vs індивідуальна форма активності як рушійна сила переходу від одного стану суспільства до іншого; гендерна нейтральність vs гендерна рівність як особливості розвитку демократії у сучасному суспільстві; 2) особливості структури та внутрішньої організації громадських об’єднань, які перетворюють їх на дієвий системний чинник процесу демократизації сучасного суспільства, зокрема українського; 3) положення щодо особливостей зв’язку процесу демократизації, становлення громадянського суспільства в Україні та рівня функціонування соціального капіталу. Громадські об’єднання пропонується розглядати як «життєвий простір» існування двох елементів соціального капіталу: поведінкового (мережі) та емоційної оцінки (довіра та взаємність) (в інтерпретації Н. Леткі); одержали подальший розвиток: 1) підходи до класифікації сучасних громадських об’єднань в українському суспільстві. Для уточнення особливостей функціонування громадських об’єднань за умов демократизації українського суспільства їх пропонується розглядати з позиції визначення мобілізаційного потенціалу (МП): з високим рівнем МП (національно-патріотичні, волонтерські); з середнім рівнем МП (професійні, жіночі) та з низьким рівнем МП (благодійні фонди та організації); 2) з’ясування особливостей розвитку процесу демократизації в Україні у двох просторах (реальному та віртуальному) у контексті розв’язання проблеми довіри через функціонування громадських організацій. The paper provides a comprehensive analysis of the functional potential and role of public associations as a factor in the democratization of Ukrainian society. The scientific novelty and theoretical significance of research work are that: for the first time: 1) the author's variant of the strategy of research of public associations within the communicative paradigm of J. Habermas, in the context of application of institutionalism (interpretation of real space of functioning of public associations) and network approach (explication of virtual space of existence of public associations) is offered; 2) working models of political practices have been formed, which reproduce the main directions and specifics of functioning of public associations in the process of democratization of Ukrainian society depending on the state of the latter: in the period of sustainable development the most common practice is presentation of current public interests and needs; in the period of social and political changes – mobilization of actors for political participation; constantly exists – stable support for the restoration and preservation of national-historical memory and national-cultural traditions; the following has been specified the following has been specified: 1) the content of the problem field of the democratization process, which focuses on solving, first of all, such dilemmas as: structural vs procedural factors as dominant in the implementation of the democratization process; collective vs individual form of activity as a driving force in the transition from one state of society to another; gender neutrality vs gender equality as features of democracy development in modern society; 2) features of the structure and internal organization of public associations, which turn them into an effective systemic factor in the process of democratization of modern society, including Ukrainian; 3) provisions on the peculiarities of the connection between the democratization process, the formation of civil society in Ukraine and the level of functioning of social capital. Public associations are proposed to be considered as a «living space» for the existence of two elements of social capital: behavioral (network) and emotional evaluation (trust and reciprocity) (as interpreted by N. Letki); the following has been further developed: 1) approaches to the classification of modern public associations in Ukrainian society. To clarify the peculiarities of the functioning of public associations in the democratization of Ukrainian society, it is proposed to consider them from the standpoint of determining the mobilization potential (MP): with a high level of MP (national-patriotic, volunteer); with a medium level of MP (professional, women's) and with a low level of MP (charitable foundations and organizations); 2) elucidation of the peculiarities of the development of the democratization process in Ukraine in two spaces (real and virtual) in the context of solving the problem of trust through the functioning of public organizations.
Опис
Ключові слова
демократія, демократизація, трансформація, транзит, політичний режим, суспільство, громадянське суспільство, держава, соціальний капітал, громадські об’єднання, методологія, інститут, інституціоналізм, мережевий підхід, комунікаційна парадигма, гендер, дилеми, моделі практик, мобілізація, соціальна політика, democracy, democratization, transformation, transit, political regime, society, civil society, state, social capital, public associations, methodology, institute, institutionalism, network approach, communication paradigm, gender, dilemmas, practice models, mobilization, social policy
Цитування
Свистун І. Ю. Громадські об’єднання як чинник демократизації українського суспільства : дис. ... д-ра філософії : 052 – політологія / І. Ю. Свістун ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2021. – 224 с.
Колекції