Формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів фізичної культури в освітньому процесі закладів вищої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дисертації проаналізовано теоретичні питання дослідження й запропоновано практичне розв’язання наукової проблеми, що полягає в обґрунтуванні нагальних педагогічних умов та експериментальній перевірці їх впливу на рівень сформованості інтерактивної компетентності майбутніх учителів фізичної культури в освітньому процесі закладів вищої освіти. Актуальність теми дослідження полягає у необхідності формування нового покоління компетентних учителів фізичної культури, які опанували інтерактивне навчання, його інтерактивні форми, методи, прийоми, засоби, що вимагає формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів фізичної культури. В дисертації виявлено вплив теоретично обґрунтованих та експериментально перевірених педагогічних умов на рівень сформованості інтерактивної компетентності майбутніх учителів фізичної культури в освітньому процесі. The thesis analyzes the theoretical issues of the research and offers the practical solution to the scientific problem that is to substantiate the new pedagogical conditions and test experimentally their impact on the level of interactive competence of future teachers of physical training in the learning process of higher education. The relevance of the research topic is the need to train a new generation of competent teachers of physical training who have mastered interactive learning, its interactive forms, methods, techniques, tools. It requires interactive competence development for future teachers of physical education. The thesis reveals the influence of theoretically substantiated and experimentally tested pedagogical conditions on the level of interactive competence development for future teachers of physical training in the learning process.
Опис
Ключові слова
інтерактивна компетентність, інтерактивне навчання, інтерактивна діяльність, майбутній учитель фізичної культури, освітній процес, заклад вищої освіти, interactive competence, interactive learning, interactive activity, future teacher, physical training, educational process, higher education institution
Цитування
Сікора В. В. Формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів фізичної культури в освітньому процесі закладів вищої освіти : дис. ... д-ра філософії : 011 – освітні, пед. науки / В. В. Сікора ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – 294 с.
Колекції