Підготовка майбутніх вчителів до роботи з обдарованими дітьми в неформальній освіті КНР

dc.contributor.authorУ, Яньлінь
dc.date.accessioned2022-12-30T09:59:06Z
dc.date.available2022-12-30T09:59:06Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ дисертації “Підготовка майбутніх вчителів до роботи з обдарованими дітьми в неформальній освіті КНР” науково обґрунтовано теоретичні засади та досвід організації педагогічної роботи з обдарованими дітьми в закладах неформальної освіти КНР, проблеми, які сьогодні існують в практиці підготовки вчителів до роботи з зазначеною категорією дітей, а також спрогнозовано шляхи подальшого розвитку неформальної освіти в КНР та фахової підготовки майбутніх вчителів для роботи в зазначеному секторі надання освітніх послуг в Китаї. На основі зіставлення точок зору українських та китайських педагогів уточнено ключові для дослідження поняття, зокрема неформальна освіта, обдарована дитина, талановита дитина, педагогічна робота з обдарованими дітьми, заклади неформальної освіти; розкрито підходи щодо підготовки майбутніх вчителів до роботи з обдарованими дітьми в КНР, зміст та методи роботи з обдарованими дітьми в неформальній освіті; визначено етапи розвитку неформальної освіти в КНР ((І) 1949 - 1960ті - освіта для сільської місцевості та важкодоступних районів засобами радіо університетів, лекторських відвідувань, курсів на замовлення від місцевої державної адміністрації та органів місцевого самоврядування як для дітей, так і для дорослих задля ліквідації неписемності; (ІІ) 1960ті - 1980ті - створення системи “освіта поштою”, радіоуніверситет, телеуніверситет для підвищення кваліфікації працюючий, здобуття ними додаткових знань та підготовки до державної системи кваліфікації працюючих кадрів; (ІІІ) 1990ті - початок 2000 - додаткова освіта (ініціаторами стали іноземці), основною “цільовою аудиторією споживачів” якої є діти та учнівська молодь як маркетинговий та комерційний хід та соціальний бренд; (IV) 2000ті – 2021 - додаткова освіта для молоді для задоволення її потреб щодо додаткових знань та компетентностей, вступу до вишів (особливо закордонних), подолання “недоліків” та “прогалин” програм формальної освіти; (V) 2021 - дотепер - руйнація ринку недержавних освітніх послуг та перепідпорядкування закладів неформальної освіти в КНР державному сектору освіти; надано прогнозів щодо подальшого розвитку неформальної освіти як реалії в Сучасній КНР з огляду на зміни у законодавстві країни, що відбувалися у 2020-2022 рр. та потенціальної реакції на них системи підготовки педагогічних працівників. У науковий обіг введено нові факти, теоретичні ідеї та підходи до організації співпраці формальної та неформальної освіти щодо надання освітніх послуг обдарованим дітям, обґрунтовані теоретиками і практиками Китаю. Thesis "Preparing future teachers to work with gifted children in non-formal education in China" scientifically substantiates theoretical foundations and experience of organizing pedagogical work with gifted children in non-formal education in China, shapes the problems that exist today in the practice of preparing teachers to work with this category of children and also makes prognoses how the professional training of future teachers in China will be based on the current legislation of the country. Based on the comparison of the views of Ukrainian and Chinese teachers, the key concepts for research are specified, in particular: non-formal education, gifted child, talented child, pedagogical work with gifted children, non-formal education institutions; approaches to training future teachers to work with gifted children in China, the content and methods of working with gifted children in non-formal education; identified stages of development of non-formal education in PR China ((І) 1949 - 1960s - education for rural areas and hard-to-reach areas by means of radio universities, lecture visits, courses ordered by the local state administration and local governments for both children and adults to eliminate illiteracy; (ІІ) 1960s - 1980s - creation of the system "education by mail", radio university, TV university for advanced training of employees, their acquisition of additional knowledge and training for the state system of qualification of employees; (ІІІ) 1990s - beginning of 2000s - additional education (initiated by foreigners), the main "target audience of consumers" which is children and students as a marketing and commercial process and social brand; (IV) 2000th - 2021 - additional education for young people to meet their needs for additional knowledge and competencies, admission to universities (especially foreign ones), overcoming "gaps" in formal education programs; (V) 2021 - present - destruction of non-state educational services market and re-subordination of non-formal education institutions in China to the state education sector; provided forecasts for the further development of non-formal education as a reality in modern China, due to the changes in the country's legislation that occurred in 2020-2022 and the potential response of the teachers training system for the new conditions. New facts, theoretical ideas and approaches to the organization of cooperation between formal and non-formal education in the provision of educational services to gifted children, substantiated by Chinese theorists and practitioners, have been introduced into scientific circulation.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationУ Яньлінь. Підготовка майбутніх вчителів до роботи з обдарованими дітьми в неформальній освіті КНР : дис. ... д-ра філософії : 015 – проф. освіта (за спеціалізаціями) / Яньлінь У ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2022. – 216 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/9520
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectобдаровані дітиuk_UA.UTF-8
dc.subjectнеформальна освітаuk_UA.UTF-8
dc.subjectдодаткова освітаuk_UA.UTF-8
dc.subjectвідкритий університетuk_UA.UTF-8
dc.subjectосвіта за кордономuk_UA.UTF-8
dc.subjectвизнання здобутків неформальної освітиuk_UA.UTF-8
dc.subjectgifted childrenuk_UA.UTF-8
dc.subjectnon-formal educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectadditional educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectopen universityuk_UA.UTF-8
dc.subjecteducation abroaduk_UA.UTF-8
dc.subjectrecognition of non-formal educationuk_UA.UTF-8
dc.titleПідготовка майбутніх вчителів до роботи з обдарованими дітьми в неформальній освіті КНРuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativePreparing future teachers to work with gifted children in non-formal education in Chinauk_UA.UTF-8
dc.typeThesisuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
У Яньлінь. Підготовка майбутніх вчителів.pdf
Розмір:
2.37 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Колекції