Музично-естетичне виховання учнів початкової школи Республіки Корея (друга половина XX – початок XXI століття)

dc.contributor.authorКім, О. О.
dc.date.accessioned2023-01-02T16:50:10Z
dc.date.available2023-01-02T16:50:10Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractДисертація є історико-педагогічним дослідженням музично-естетичного виховання учнів початкової школи Республіки Корея у другій половині XX – на початку XXI ст. Наукова новизна та теоретичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вперше у вітчизняній педагогічній думці відповідно до соціально-політичних, соціально-економічних та педагогічних детермінант здійснено цілісний аналіз питань музично-естетичного виховання учнів початкової школи Республіки Корея у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. Аналіз енциклопедично-довідникової літератури, праць науковців та розкриття сутності основних дефініцій «естетика», «музична естетика», «виховання», «естетичне виховання», «музично-естетичне виховання», «початкова школа» дозволили зосередитися на ключовій дефініції дисертаційного дослідження «музично-естетичне виховання учнів початкової школи Республіки Корея» як цілеспрямованому процесі використання музичного мистецтва у формуванні в учнів 1-6-х класів здібності сприймати та оцінювати прекрасне, гармонійне в мистецтві та природі, здатності активною творчою діяльністю привносити естетичне у власне життя та побудову гуманного суспільства. Вивчення ступеня наукової розробки проблеми засвідчило, що в науковій та історико-педагогічній літературі накопичено певний обсяг знань з питань музично-естетичного виховання учнів початкової школи Республіки Корея у другій половині XX – початку XXI століття. Встановлено, що досліджувана проблема набула наукової розробки наприкінці ХХ ст. та початку ХХІ ст., та здійснювалась за наступними напрямами: дослідження філософських чинників впливу на формування освітньо-виховної системи в Кореї; статті, монографії, дисертації, у яких визначено особливості початкової освіти в Кореї; праці загально-педагогічного характеру щодо завдань і змісту музичної освіти та виховання в Республіці Корея; роботи, у яких аналізується сучасний стан музично-естетичного виховання учнів Республіки Корея; наукові розвідки, які містять порівняльний аналіз музично-естетичного виховання учнів початкової школи Республіки Корея та інших країн світу; публікації, у яких наголошується на доцільності впровадження корейського досвіду в освітньо-виховні процеси інших країн. Відзначено, що серед вітчизняних педагогів найбільш близькою, майже ідентичною до південно-корейської як за філософсько-теоретичними засадами, так і за засобами практичної реалізації, є виховна система В. Сухомлинського. The dissertation is a historical and pedagogical study of musical and aesthetic education of primary school students in the Republic of Korea in the second half of XX – early XXI century. The scientific novelty and theoretical significance of the results is that for the first time in the domestic pedagogical thought in accordance with socio-political, socio-economic and pedagogical determinants a holistic analysis of music and aesthetic education of primary school students in the second half of XX – early XXI century has conducted. Analysis of encyclopedic reference books, works of scientists and revealing the essence of the basic definitions of «aesthetics», «musical aesthetics», «education», «aesthetic education», «music and aesthetic education», «primary school» allowed to focus on the key definition of dissertation research «musical and aesthetic education of primary school students of the Republic of Korea» as a purposeful process of using musical art in the formation of students in grades 1-6 ability to perceive and appreciate the beauty, harmony in art and nature, the ability to actively engage in aesthetic creativity and build a humane society. The study of the degree of scientific development of the problem has shown that a certain amount of knowledge on music and aesthetic education of primary school students in the Republic of Korea in the second half of XX – early XXI century has been accumulated in the scientific and historical-pedagogical literature. It is established that the researched problem acquired scientific development at the end of the XX century and the beginning of the XXI century, which was carried out in the following areas: study of philosophical factors influencing the formation of the educational system in Korea; articles, monographs, dissertations, which identify the features of primary education in Korea; works of general pedagogical nature on the tasks and content of music education and upbringing in the Republic of Korea; works in which the current state of musical and aesthetic education of students of the Republic of Korea is analyzed; scientific researches, which contain a comparative analysis of musical and aesthetic education of primary school students in the Republic of Korea and other countries; publications emphasizing the expediency of introducing the Korean experience into the educational processes of other countries. It is noted that among the domestic teachers the closest, almost identical to the South Korean one both on philosophical-theoretical bases, and on means of practical realization, is V. Sukhomlinsky’s educational system.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationКім О. О. Музично-естетичне виховання учнів початкової школи Республіки Корея (друга половина XX – початок XXI століття) : дис. ... д-ра філософії : 011 – освітні, пед. науки / О. О. Кім ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – 302 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/9547
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпочаткова школаuk_UA.UTF-8
dc.subjectвихованняuk_UA.UTF-8
dc.subjectмузична естетикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectмузично-естетичне вихованняuk_UA.UTF-8
dc.subjectконфуціанствоuk_UA.UTF-8
dc.subjectРеспубліка Кореяuk_UA.UTF-8
dc.subjectelementary schooluk_UA.UTF-8
dc.subjecteducationuk_UA.UTF-8
dc.subjectmusic-aestheticsuk_UA.UTF-8
dc.subjectmusical-aesthetic educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectConfucianismuk_UA.UTF-8
dc.subjectRepublic of Koreauk_UA.UTF-8
dc.titleМузично-естетичне виховання учнів початкової школи Республіки Корея (друга половина XX – початок XXI століття)uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeMusic-aesthetic education of primary school students in the Republic of Korea (second half of XX – early XXI century)uk_UA.UTF-8
dc.typeThesisuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
disser_kim.pdf
Розмір:
7.31 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Колекції