Трансформація парадигматичних структур лексики претекстів у пародіях і римейках

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дисертації за допомогою методу парадигматичного аналізу досліджено два типи вторинних текстів – пародії та римейки. Проведено парадигматичний аналіз первинних текстів і описані способи й принципи трансформації лексичних парадигм первинних текстів. На основі способів трансформації лексичних парадигм первинних текстів створені класифікації для пародій і для римейків. У результаті проведення парадигматичного аналізу лексики пародій і їхніх претекстів були зроблені наступні висновки. По-перше, усі літературні пародії містять окрему лексичну парадигму, що відповідає за оцінку претексту. Вона може бути виражена як експліцитно, за допомогою певних лексем і вербальних блоків, так і імпліцитно за допомогою інших засобів – наприклад, контрасту лексичних парадигм. По-друге, у більшості пародій також міститься парадигма, що відповідає за комічне зниження. Вона також може бути виражена як експліцитно, так і імпліцитно. По-третє, у пародіях зазвичай є особливі лексичні елементи, що забезпечують їхній зв'язок з претекстом; найчастіше це так звані слова-маркери, запозичені з претексту, що викликають у читача асоціації з ним. Таким чином, усі три ознаки пародії знаходять своє вираження в парадигматичному устрої пародійних текстів. Що стосується римейка, то за результатами парадигматичного аналізу були виявлені наступні особливості цього типу текстів. По-перше, у римейку майже завжди відсутні парадигми, що слугують для оцінки претексту. Якщо в римейку з'являються елементи оцінки первинного тексту, то вони, як правило, або не формують окремої парадигми, або така парадигма виражається імпліцитно. Комічний елемент для римейка також не є обов'язковим: якщо в тексті римейка присутні комічні елементи, вони також, як правило, не утворюють окремої парадигми. Таким чином, на відміну від пародії, у римейку наявність елементів комічності й полемічності можлива, але не обов'язкова, крім того, для римейка їх поєднання не характерне. In the dissertation, using the method of paradigmatic analysis, two types of secondary texts – parodies and remakes – are investigated. Also, a paradigmatic analysis of primary texts is carried out and methods and principles of transformation of lexical paradigms of primary texts are described. Based on the methods of transformation of the lexical paradigms of primary texts, classifications have been created for parodies and for remakes. As for the remake, the results of the paradigmatic analysis of the remake texts revealed the following features of this type of texts. Firstly, remakes almost always lack paradigms for evaluating pretext. If elements of the primary text evaluation appear in the remake, then they, as a rule, either do not form a separate paradigm, or such a paradigm is expressed implicitly. The comic element for the remake is also optional: if comic elements are present in the text of the remake, they also usually do not form a separate paradigm. Thus, in contrast to parody, the presence of elements of comic and polemical elements in the remake is possible, but not necessary; moreover, their combination is uncharacteristic for the remake. The features of the Russian-language parody and remake as objects of paradigmatic analysis were described. It was found that the parody demonstrates the following features: in most cases it has a poetic form, coincides in form and gender with the pretext, and also, as a rule, has a smaller volume than the pretext. On a paradigmatic level, this is expressed in a smaller number of lexical paradigms, simpler interparadigm connections and a tendency to simplify the configuration of paradigms in comparison with the pretext.
Опис
Ключові слова
парадигматичний аналіз, лексична парадигма, інтертекстуальність, вторинний текст, первинний текст, пародія, римейк, трансформація парадигм, комічність, оцінка, paradigmatic analysis, lexical paradigm, intertextuality, secondary text, primary text, parody, remake, transformation of paradigms, comic, evaluation
Цитування
Воробйова О. О. Трансформація парадигматичних структур лексики претекстів у пародіях і римейках : дис. ... д-ра філософії : 053 – філологія / О. О. Воробйова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2022. – 178 с.
Колекції