Кортикофільні міксоміцети (Myxogastrea) південно-західної частини Середньоруської височини: видове різноманіття та субстратна екологія

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Робота присвячена вивченню однієї з найменш досліджених екологічних груп міксоміцетів (Mycetozoa: Myxogastrea) – наземних гетеротрофних протистів, поширених у лісових екосистемах. Досліджена група кортикофільних міксоміцетів характеризуються проходженням усього життєвого циклу на корі дерев. Через мікроскопічні розміри спороношень, редукцію діагностично значущих структур та швидкий життєвий цикл, виявлення та ідентифікація кортикофільних міксоміцетів складають серйозну методологічну проблему. Спеціалізовані дослідження кортикофільних міксоміцетів в Україні раніше не проводились. У роботі застосовано методи культуральних (метод вологої камери), морфологічних, морфометричних, мікроскопічних, екологічних та молекулярногенетичних досліджень, а також методи кількісного аналізу біологічного різноманіття. Матеріалом дослідження слугували власні збори авторки у дев’яти локалітетах на території Харківської та Сумської областей (південно-західна частина Середньоруської височини); для порівняльного анализу використовувались власні збори авторки з інших регіонів України. Thesis paper is devoted to the study of one of the least researched ecological groups of myxomycetes (Mycetozoa: Myxogastrea) – terrestrial heterotrophic protists common in forest ecosystems. The studied group of corticulous myxomycetes is characterized by the passage of their entire life cycle on the bark of living trees. Due to the microscopic size of sporulations, reduction of diagnostically significant structures and fast developmental life cycle, detection and identification of corticulous myxomycetes is a serious methodological problem. Specialized studies on this ecological group in Ukraine have not been conducted before. The methods of cultural (moist chamber method), morphological, morphometric, microscopic, ecological and molecular-biological researches, as well as quantitative analysis of biological diversity are used in this work. The material of the research was the author’s own collection in nine localities on the territory of Kharkiv and Sumy regions (south-western part of the East European Upland); the author's own collections from other regions of Ukraine were used for comparative analysis.
Опис
Ключові слова
біорізноманіття, генетичні маркери, грибоподібні протисти, живильне середовище, життєздатність, заказник, кількісний склад, кора, метод вологої камери, міксоміцети, морфологічні ознаки, національний парк, нові знахідки, нові та рідкісні види, пластичність, поширення, рідкісні види, Східна Європа, субстрат, трофічні групи, Україна, флористичний склад, bark, biodiversity, distribution, Eastern Europe, floristic composition, fungi-like protists, genetic markers, moist chamber method, morphological characteristics, myxomycetes, national park, new and rare species, new records, numerical composition, nutrient medium, plasticity, protected area, rare species, substrate, trophic groups, Ukraine, variability
Цитування
Кочергіна А. В. Кортикофільні міксоміцети (Myxogastrea) південно-західної частини Середньоруської височини: видове різноманіття та субстратна екологія : дис. ... д-ра філософії : 091 – біологія / А. В. Кочергіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – 164 с.
Колекції