Регулятивні чинники розвитку творчої активності майбутніх дизайнерів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі представлено аналіз науково-теоретичних концепцій і підходів до вивчення проблеми творчої активності майбутнього дизайнера, визначено та описано її психологічну структуру та регулятивні чинники розвитку. У результаті теоретичного аналізу було показано, що творча активність є складним інтегральним утворенням, яке охоплює креативність (як здатність створювати нове), готовність до творчої діяльності (як певну вмотивованість до творчої діяльності) і систему визначених умінь (навички та здатності до творчо-дослідницької діяльності). Творча активність майбутнього дизайнера забезпечує його спроможність діяти творчо у розв’язанні проблемного завдання у навчально-професійній діяльності та гарантує його оригінальність, ефективність і позитивний результат. У результаті формувального експерименту доведено, що програма з розвитку творчої активності майбутніх дизайнерів, яка містить мотиваційний, основний, регулятивний та рефлексивний блоки, є дієвою та спричиняє статистично значуще зростання показників творчої активності у майбутніх дизайнерів. The paper presents an analysis of scientific and theoretical concepts and approaches to the study of the problem of creative activity of the future designer, identifies and describes its psychological structure and regulatory factors of development. Theoretical analysis showed that creative activity is a complex integral formation that includes creativity (as the ability to create new), readiness for creative activity (as a certain motivation for creative activity) and a system of certain skills (skills and abilities for creative research). The creative activity of the future designer ensures his ability to act creatively in solving a problem in educational and professional activities and guarantees its originality, efficiency and positive result. It is proved that the actualization of motives for self-improvement, stimulation and creative ideas in the professional activity of a designer is possible under the condition of a sufficiently high level of figurative creativity and a high level of creative activity.
Опис
Ключові слова
творча активність, творчість, образна креативність, дизайн, майбутній дизайнер, студент, образна пам'ять, естетичні здібності, саморегуляція, професійна підготовка, регулятивні предиктори, creative activity, creativity, imaginative creativity, design, future designer, student, figurative memory, aesthetic abilities, self-regulation, professional training, regulatory predictors
Цитування
Демків В. Г. Регулятивні чинники розвитку творчої активності майбутніх дизайнерів : дис. ... д-ра філософії : 053 – психологія / В. Г. Демків ; Західноукр. нац. ун-т, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – 197 с.
Колекції