Поетика малої прози М. Кузміна

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У цьому дослідженні розглядається поетика малої прози Михайла Кузміна – одного з найбільш неординарних представників «срібного століття» російської літератури й мистецтва. Мала проза письменника, на відміну від лірики та повістей і романів, усе ще залишається на периферії уваги дослідників. Між тим, М. Кузмін написав понад 80 творів малих жанрів. Такий об’ємний пласт творчої спадщини письменника заслуговує на ретельний аналіз й осмислення: є підстави вважати, що в малій прозі його творча індивідуальність і новації виявилися не менше, ніж у поезії, великих прозових жанрах і драматургії, що й обумовлює актуальність дисертації. Дослідження було проведено на матеріалі малої прози М. Кузміна 1900–1920-х років, розглянутої в контексті його творчості й літератури межі XIX–ХХ століть. This study examines poetics of short prose by Miсhael Kuzmin, one of the most extraordinary representatives of Silver age of Russian literature and art. The writer's short prose comparing to his poetry and novels still remains on the periphery of researchers' attention. Meanwhile, M. Kuzmin wrote more than 80 works of small genres. Such a great layer of the writer's creative heritage deserves careful analysis and reflection: it gives reasons to believe that in short prose M. Kuzmin’s creative individuality and innovations showed up no less than in poetry, ‘high’ remarkable) prose genres and drama. It also determines relevance of the thesis. The study was conducted on the basis of short prose by M. Kuzmin in the 1900s-1920s. It was considered in the context of his work and literature at the turn of the 19th -20th centuries.
Опис
Ключові слова
поетика, М. Кузмін, мала проза, новела, казка, фрагментарна проза, стилізація, постсимволізм, предпостмодернізм, авторська гра, іронія, author's play, fairy tale, fragmentary prose, irony, M. Kuzmin, poetics, postsymbolism, premodernism, short prose, short story, stylization
Цитування
Полякова Є. О. Поетика малої прози М. Кузміна : дис. ... д-ра філософії : 035 – філологія / Є. О. Полякова ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – 223 с.
Колекції