Педагогічне стимулювання майбутніх учителів хімії до професійної самореалізації у освітньому процесі в закладах вищої освіти України і Китаю

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дисертація присвячена дослідженню теорії та практики педагогічного стимулювання майбутніх учителів хімії до професійної самореалізації у освітньому процесі в закладах вищої освіти України і Китаю. Доцільність наукового осмислення окресленої проблеми посилюються необхідністю усунення низки виявлених суперечностей, наявних у сучасній педагогічній теорії та практиці, а саме: між вимогами до підготовки висококваліфікованих учителів хімії в Україні та Китаї та недостатньо високим рівнем сформованості готовності до професійної самореалізації у випускників закладів вищої педагогічної освіти; між накопиченим досвідом і відсутністю цілісних порівняльних досліджень теорії та практики педагогічного стимулювання майбутніх учителів хімії до професійної самореалізації в освітньому процесі в закладах вищої освіти України й Китаю; між потребами в оновленні системи педагогічного стимулювання майбутніх учителів хімії до професійної самореалізації в освітньому процесі в закладах вищої освіти України й Китаю та недостатньо цілеспрямованим обміном і фрагментарним використанням накопиченого досвіду цих країн. На підставі результатів аналізу вітчизняної і зарубіжної літератури розкрито суть проблеми педагогічного стимулювання учасників освітнього процесу та визначено поняття «педагогічне стимулювання студентів до професійної самореалізації» як сукупність заохочувальних прийомів, методів, форм, технологій, засобів педагогічного впливу на свідомість, поведінку, корекцію діяльності та вчинків особистості, які спонукають і пришвидшують формування готовності здобувачів вищої педагогічної освіти до професійної самореалізації в педагогічній діяльності. Розглянуто різновиди педагогічних стимулів, доповнено функції педагогічного стимулювання особистості (навчальна, виховна, розвивальна, моральна, соціальна) функцією спонукання до кар’єрного зростання майбутніх учителів хімії, проаналізовано механізми активізації внутрішнього потенціалу майбутніх учителів хімії. У дисертації поняття «готовність майбутніх учителів хімії до професійної самореалізації» як інтегрована якість особистості, котра поєднує самомотивацію, знання й уміння ідентифікації й позиціонування себе в ролі вчителя, розкриття власного потенціалу в процесі засвоєння змісту, форм і методів, засобів педагогічної діяльності. Зазначено, що українські та китайські учені користуються схожою термінологією у визначенні поняття «готовність», «професійна самореалізація особистості», «учитель», «викладач». Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що результати аналізу теоретичних ідей та узагальнення досвіду педагогічного стимулювання майбутніх учителів хімії до професійної самореалізації використані для оновлення освітньої програми 30305 «Хімія в закладах освіти», освітньої програми «Хімія та біологія в закладах освіти» за спеціальністю 014 Середня освіта (Хімія) галузі знань 01 Освіта для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (Україна, ХНПУ імені Г. С. Сковороди), освітньої програми «Середня освіта. Хімія. Біологія, здоров’я людини та природознавство» із спеціальності 014.06 Середня освіта «Хімія» галузі знань 01 Освіта для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (Україна, МДПУ імені Богдана Хмельницького), Хімія (КНР, Університет Сінтай). Матеріали дисертації можуть стати науковим підґрунтям в процесі викладання педагогіки за професійним спрямуванням, основ педагогічної майстерності, порівняльної педагогіки, інноваційної педагогіки, а також під час написання монографій, підручників, навчальних посібників із педагогічної тематики, розробки та впровадження міждисциплінарних навчальних курсів, дисциплін вільного вибору для майбутніх учителів хімії. Теоретичні узагальнення, винесені із змісту дисертації, практичний досвід авторки наукової праці можуть бути використані в системі неформальної та інформальної освіти, а також для підготовки до акредитації освітніх програм та інституційного аудиту, підвищення кваліфікації й сертифікації викладачів, які забезпечують підготовку вчителів хімії, сертифікації учителів хімії в Державній службі якості освіти. The thesis is dedicated to researching the theory and practice of pedagogical stimulation of future chemistry teachers to professional self-realization in the educational process at universities in Ukraine and China. The expediency of the scientific understanding of the outlined problem is strengthened by the need to eliminate a number of identified contradictions present in modern pedagogical theory and practice, namely: between the requirements for the training of highly qualified chemistry teachers in Ukraine and China and the insufficiently high level of readiness for professional self-realization among graduates of pedagogical universities; between the accumulated experience and the lack of comprehensive comparative studies of the theory and practice of pedagogical stimulation of future chemistry teachers to professional self-realization in the educational process at universities in Ukraine and China; between the need to update the system of pedagogical stimulation of future chemistry teachers to professional self-realization in the educational process at universities in Ukraine and China and insufficiently targeted exchange and fragmented use of the accumulated experience of these countries. Based on the results of the analysis of local and foreign literature, the essence of the problem of pedagogical stimulation of participants in the educational process was revealed and the concept of "pedagogical stimulation of students to professional self-realization" was defined as a set of encouraging techniques, methods, forms, technologies, means of pedagogical influence on consciousness, behavior, correction of activities and actions personalities, who motivate and speed up the formation of readiness of students in pedagogical universities for professional self-realization in pedagogical activity. Varieties of pedagogical incentives were considered, the function of pedagogical stimulation of the personality (educational, upbringing, developmental, moral, social) was supplemented with the function of encouraging future chemistry teachers to career growth, the mechanisms of activation of the internal potential of future chemistry teachers were analyzed. In the thesis, the concept of "readiness of future chemistry teachers for professional self-realization" is described as an integrated personality quality that combines self-motivation, knowledge and the ability to identify and position oneself in the role of a teacher, revealing one's own potential in the process of mastering content, forms and methods, and means of pedagogical activity. It is noted that Ukrainian and Chinese scientists use similar terminology in defining the concepts of "readiness", "professional self-realization of the individual", "teacher", "lecturer". The practical significance of the obtained results is that the results of the analysis of theoretical ideas and the generalization of the experience of pedagogical stimulation of future chemistry teachers to professional self-realization were used to update the educational program 30305 "Chemistry in educational institutions", the educational program "Chemistry and biology in educational institutions" in specialty 014 Secondary education (Chemistry) field of knowledge 01 Education for the first (bachelor's) degree (Ukraine, H. S. Skovoroda KhNPU), educational program "Secondary education. Chemistry. Biology, human health and natural science" from the specialty 014.06 Secondary education "Chemistry" field of knowledge 01 Education for the first (bachelor) degree (Ukraine, Bohdan Khmelnytskyi MDPU), Chemistry (PRC, Xintai University). The thesis materials can be used as a scientific basis in the process of teaching pedagogy in a professional direction, the basics of pedagogical skills, comparative pedagogy, innovative pedagogy, as well as during the writing of monographs, textbooks, teaching aids on pedagogical topics, the development and implementation of interdisciplinary training courses, disciplines of free choice for future chemistry teachers. The theoretical generalizations are derived from the content of the thesis, the practical experience of the author of the scientific work can be used in the system of informal and non-formal education, as well as for preparation for the accreditation of educational programs and institutional audit, professional development and certification of teachers who provide training of chemistry teachers, certification of chemistry teachers in the State Education Quality Service.
Опис
Ключові слова
професійна самореалізація вчителя, хімічна освіта, готовність майбутніх учителів хімії до професійної самореалізації, мотивація, форми і методи педагогічного стимулювання, педагогіка, методика викладання хімії, китайська вища педагогічна освіта, український досвід підготовки вчителів хімії, teacher's professional self-realization, chemical education, readiness of future chemistry teachers for professional self-realization, motivation, forms and methods of pedagogical stimulation, pedagogy, methods of teaching chemistry, Chinese higher pedagogical education, Ukrainian experience of training chemistry teachers
Цитування
Хоу Ісюань. Педагогічне стимулювання майбутніх учителів хімії до професійної самореалізації у освітньому процесі в закладах вищої освіти України і Китаю : дис. ... д-ра філософії : 011 – освітні, пед. науки / Хоу Ісюань ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2023. – 211 с. : іл. + дод.
Колекції