Формування підприємницької компетентності студентів у закладах вищої освіти КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дисертації досліджено стан теоретичних і практичних розробок проблеми формування підприємницької компетентності студентів у закладах вищої освіти КНР. Доцільність дослідження зазначеної проблеми підсилюється необхідністю подолання суперечностей між: затребуваністю на сучасному ринку праці компетентних фахівців у галузі підприємництва та загальною низькою обізнаністю населення в цій царині; потребою активного використання інноваційних теоретичних доробок китайських фахівців із формування підприємницької компетентності студентів вищої школи та слабким урахуванням цих доробок українськими освітянами під час пошуку шляхів успішного розв’язання зазначеної проблеми в Україні; накопиченим у КНР перспективним досвідом формування вказаної компетентності майбутніх фахівців і недостатньою увагою українських педагогів щодо його узагальнення й виявлення можливостей творчого використання в закладах вищої освіти України. Практичне значення дослідження полягає в тому, що систематизовані теоретичні ідеї й узагальнений практичний досвід формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців у китайській вищій школі можна творчо використовувати в процесі формування цієї компетентності в студентів українських закладів вищої освіти Результати дисертаційної роботи можуть бути використані в процесі розроблення навчальних планів і програм підприємницької освіти в Україні, для вдосконалення процесу формування підприємницької компетентності в українських студентів, під час підготовки навчальних посібників і проведення занять із різних педагогічних дисциплін («Педагогіка», «Педагогіка вищої школи», «Порівняльна педагогіка», «Історія педагогіки»). The state of theoretical and practical developments of the issue of entrepreneurial competence formation of higher education institutions students in China has been investigated in the thesis. The expediency of research is enhanced by the need to overcome the contradictions between the demand for competent professionals in the field of entrepreneurship in the modern labor market and the general low awareness by the population in this area. Furthermore, the research is considered to be factual due to disagreements between the need for active application of innovative theoretical achievements of Chinese specialists in the entrepreneurial competence formation of high school students and the weak consideration of these achievements by the Ukrainian educators in finding the ways to solve successfully this issue in Ukraine as well as existing denial between accumulated promising experience in the formation of this competence of future professionals in China and insufficient attention of the Ukrainian teachers to generalization and identification of opportunities for creative use in higher education institutions of Ukraine. The practical significance of the research is that systematized theoretical ideas and generalized practical experience of entrepreneurial competence formation of future specialists in Chinese higher education can be creatively applied in the process of this competence formation of Ukrainian higher education institutions students. The results of the thesis can be used in the development of curricula and programs of entrepreneurship education in Ukraine to improve the process of entrepreneurial competence formation of Ukrainian students, as well as during the compeling textbooks and classes in various pedagogical subjects ("Pedagogy", "Higher School Pedagogy", "Comparative Pedagogy", "History of Pedagogy").
Опис
Ключові слова
підприємницька компетентність, підприємець, студент, заклад вищої освіти, КНР, досвід, entrepreneurial competence, an entrepreneur, a student, higher education institution, China, experience
Цитування
Ду Цзінсюй. Формування підприємницької компетентності студентів у закладах вищої освіти КНР : дис. ... д-ра філософії : 011 – освітні, пед. науки / Ду Цзінсюй ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – 257 с.
Колекції