Формування готовності до усвідомленого батьківства студентів закладів вищої освіти

dc.contributor.authorКрасін, С. А.
dc.date.accessioned2023-01-06T12:22:34Z
dc.date.available2023-01-06T12:22:34Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractУ дисертації наведено теоретичне узагальнення й наукове розв’язання проблеми формування готовності до усвідомленого батьківства студентів закладів вищої освіти, що полягало в теоретичному обґрунтуванні й експериментальній перевірці педагогічних умов підвищення ефективності цього процесу. Доцільність дослідження зазначеної проблеми зумовлено необхідністю подолання суперечностей між: потребою держави в підвищенні соціального стану сім’ї, з’ясуванням її педагогічного потенціалу та недостатнім використанням цього потенціалу в реальній практиці; зростаючими вимогами суспільства щодо готовності студентської молоді до усвідомленого батьківства й негативною динамікою в стані становлення цієї готовності; нагальною потребою викладачів і кураторів закладів вищої освіти в сучасному комплексі науково-методичного забезпечення процесу формування готовності до усвідомленого батьківства студентів і відсутністю такого комплексу у вищій школі. У дисертації усвідомлене батьківство розглянуто, з одного боку, як процес взаємодії батьків із дітьми та між собою на основі прояву усвідомленого ставлення до виконання своїх батьківських обов’язків, інтроспекції власних мотивів, діяльності та поведінки, сприйняття кожного члена сім’ї як безумовної цінності, а з іншого – як система, що включає: відповідні знання, ціннісні орієнтації, батьківські установки й очікування, ставлення, позиції, особистісні якості, стиль сімейного виховання. У представленій науковій роботі готовність до усвідомленого батьківства визначено як стійке особистісне утворення, що характеризується усвідомленою орієнтацією на народження дитини, усвідомленим вибором бути батьком (матір’ю), відповідальним ставленням до виконання батьківських функцій, набуттям необхідних знань і вмінь із догляду за дитиною та її виховання. Зазначена готовність включає мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, особистісний, аксіологічний компоненти. У дисертації визначено критерії (мотиваційно-потребнісний, когнітивно-діяльнісний, емоційно-ціннісний, особистісно-рефлексивний) та відповідні показники й рівні (високий, середній і низький) сформованості цієї готовності. The thesis provides a theoretical generalization and scientific solution to the problem of forming readiness for conscious parenting among high school students, which consisted in the theoretical justification and experimental verification of pedagogical conditions to improve the efficiency of this process. The feasibility of studying this issue has been caused by the need to overcome the contradictions between: the state's need to improve the social status of the family, to clarify its pedagogical potential and insufficient use of this potential in real practice; between the growing demands of the society for the readiness of young students for conscious parenting and the negative dynamics in the formation of this readiness; the urgent need of teachers and curators in institutions of higher education in the contemporary complex of scientific and methodological support of the process of forming readiness for conscious parenthood among students and the lack of such a complex in higher education. In the dissertation conscious parenting is considered, on the one hand, as a process of interaction between parents and children and on the basis of a conscious attitude to their parental responsibilities, introspection of their own motives, activities and behavior, perception of each family member as an unconditional value and on the other as a system that includes: knowledge, skills, value orientations, parental guidance, parental expectations, parental feelings, parental attitude, parental positions, parental qualities, family upbringing style. In the presented scientific paper, readiness for conscious parenting is defined as a stable personal formation characterized by a conscious focus on a child's birth, a conscious choice to be a father (mother), a responsible attitude to parental functions, acquiring the necessary knowledge and skills to care for a child and his upbringing. This readiness includes such components as cognitive, activity, personal, motivational and axiological. The dissertation analyzes the views of scientists on the creation of pedagogical conditions, provides the features of pedagogical conditions for the formation of students' readiness for conscious parenting. The criteria (motivational-needed, cognitively-oriented, emotion-valuable, personality-reflexive) and the corresponding indicators and levels (high, medium and low) of the formation of this readiness are determined.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationКрасін С. А. Формування готовності до усвідомленого батьківства студентів закладів вищої освіти : дис. ... д-ра філософії : 011 – освітні, пед. науки / С. А. Красін ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – 259 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/9600
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectбатьківствоuk_UA.UTF-8
dc.subjectусвідомлене батьківствоuk_UA.UTF-8
dc.subjectготовністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectготовність до усвідомленого батьківстваuk_UA.UTF-8
dc.subjectстудентиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогічні умовиuk_UA.UTF-8
dc.subjectparenthooduk_UA.UTF-8
dc.subjectconscious parenthooduk_UA.UTF-8
dc.subjectreadinessuk_UA.UTF-8
dc.subjectreadiness for conscious parenthooduk_UA.UTF-8
dc.subjectstudentsuk_UA.UTF-8
dc.subjectpedagogical conditionsuk_UA.UTF-8
dc.titleФормування готовності до усвідомленого батьківства студентів закладів вищої освітиuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeFormation of readiness for conscious parenthood of students in institutions of higher educationuk_UA.UTF-8
dc.typeThesisuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
dis_krasin.pdf
Розмір:
3.31 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Колекції