Формування естетичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в КНР засобами китайської народної опери

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дисертації вперше подано цілісний аналіз проблеми формування естетичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в КНР засобами китайської народної опери. У дисертації вперше здійснено цілісне дослідження проблеми формування естетичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в КНР засобами китайської народної опери; визначено тенденції формування естетичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в КНР засобами китайської народної опери; з’ясовано зміст та структуру компонентів формування естетичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в КНР засобами китайської народної опери (мотиваційний, когнітивний, операційний та оцінювальний); узагальнено зміст (освітня програма підготовки містить цикли загальних і спеціальних дисциплін навчального плану (обов'язкових, вибіркових, факультативних; обґрунтовано напрями імплементації досвіду формування естетичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в КНР засобами китайської народної опери з метою вдосконалення підготовки зазначених фахівців у закладах вищої освіти України. Подальшого розвитку набули наукові положення про зміст, форми та методи формування естетичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в КНР засобами китайської народної опери. До наукового обігу введено невідомі та маловідомі джерела китайською мовою, окремі факти й положення, пов’язані з розв’язанням досліджуваної проблеми. The dissertation for the first time presents a holistic analysis of the problem of forming the aesthetic culture of future music teachers in China by means of Chinese folk opera. In the dissertation for the first time the integral research of a problem of formation of aesthetic culture of the future teachers of musical art in the PRC by means of the Chinese national opera is carried out; identified trends in the formation of aesthetic culture of future teachers of music in China by means of Chinese folk opera; the content and structure of the components of the formation of aesthetic culture of future music teachers in China by means of Chinese folk opera (motivational, cognitive, operational and evaluative); by means of Chinese folk opera; generalized content (educational training program contains cycles of general and special disciplines of the curriculum (compulsory, elective, optional; substantiated areas of implementation of experience in the formation of aesthetic culture of future music teachers in China by means of Chinese folk opera to improve the training of these specialists in educational institutions). Of Ukraine. Scientific provisions on the content, forms and methods of forming the aesthetic culture of future music teachers in China by means of Chinese folk opera were further developed. Unknown and little-known sources in Chinese, some facts and provisions related to the solution of the researched problem have been introduced into scientific circulation.
Опис
Ключові слова
майбутні вчителі, музичне мистецтво, естетична культура, освітній процес, китайська народна опера, заклад вищої освіти, КНР, future teachers, musical art, aesthetic culture, educational process, Chinese folk opera, institution of higher education, China
Цитування
Тань Сяо. Формування естетичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в КНР засобами китайської народної опери : дис. ... д-ра філософії : 011 – освітні, пед. науки / Сяо Тань ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2022. – 348 с.
Колекції