Формування професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва у закладах вищої освіти КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дисертації вперше подано цілісний аналіз проблеми формування професійної компетентності в майбутніх учителів музичного мистецтва у закладах вищої освіти КНР. Доцільність дослідження зазначеної проблеми підсилюється необхідністю подолання суперечностей між: суспільною значущістю забезпечення якісної вищої музично-педагогічної освіти в Україні на засадах компетентнісного підходу й реальним станом цієї освіти; доцільністю використання передових ідей китайських науковців про організацію процесу формування професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва та слабкою обізнаністю з указаними ідеями українських освітян; потребою у творчому застосуванні в українській вищій школі перспективного досвіду закладів вищої освіти КНР із формування зазначеної компетентності у студентів музично-педагогічного профілю та відсутністю відповідного організаційно-методичного забезпечення із цього питання. У дисертації вперше розкрито стан розробленості проблеми формування професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва у вищій школі КНР; визначено суть ключових понять дослідження («професія», «професіоналізм», «компетентність», «компетенція»), характерних для професійної підготовки шкільних педагогів музично-педагогічного профілю, зокрема розкрито суть підприємницької компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва; з’ясовано склад і зміст професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва; схарактеризовано досвід формування професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва у вищій школі КНР; виокремлено основні напрями творчого використання напрацювань китайських педагогів із проблеми формування професійної компетентності студентів музично-педагогічного профілю у вищій школі України. У дисертації також розглянуто генезис ідеї формування професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в Китаї, забезпечено подальший розвиток педагогічної ідеї про методи, форми, освітні технології формування професійної компетентності студентів музично-педагогічного профілю у вищій школі КНР. До наукового обігу введено значну кількість (49) невідомих і маловідомих в Україні інформаційних джерел, пов’язаних із формуванням професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва. Практичне значення дослідження полягає в тому, що матеріали й висновки дисертації можуть бути використані для вдосконалення процесу формування професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в українській вищій школі. Результати роботи можуть бути використані в процесі підготовки навчально-методичної літератури, проведення лекційних і практичних занять із педагогіки вищої школи, історії педагогіки й порівняльної педагогіки, методики викладання музичного мистецтва; у системі підвищення кваліфікації керівних і викладацьких кадрів для системи музично-педагогічної освіти. The dissertation carries out the first in this field integral analysis of a problem on formation of professional competence of future Musical Art teachers in higher education institutions of the People's Republic of China. The expediency of studying the given problem is enhanced by the need to overcome contradictions between social significance of providing quality in higher music and pedagogical education in Ukraine on the basis of a competency-based approach and its real state; between the expediency of using advanced ideas of Chinese scientists about how to organize the process of professional competence formation for future Musical Art teachers and poor awareness of these ideas amongst Ukrainian educators; the need to creatively implement in the Ukrainian higher school promising experience of higher education institutions in the People's Republic of China, which concerns the formation of this competence in students of music and pedagogical majors and the lack of appropriate organizational and methodological support on it. For the first time it has been revealed the state of elaboration of the problem on formation of professional competence of future Musical Art teachers in higher education institutions of the People's Republic of China; as well as the essence of key research concepts (‘profession’, ‘professionalism’, ‘competence’, ‘competency’), which are specific to professional training of school teachers within music-pedagogical major. In particular, the essence of entrepreneurial competence of Musical Art teachers is revealed and a composition and content of professional competence of Musical Art teachers are clarified. Experience in professional competence formation of Musical Art teachers in higher education institutions of the People's Republic of China is characterized and the main directions for creative use of Chinese educators’ works on the problem of forming professional competence in students of Music and Pedagogy major in the higher school of Ukraine are singled out. The dissertation also considers genesis of the idea on formation of professional competence of future Musical Art teachers in China, moreover the further development of pedagogical ideas about methods, forms, educational technologies for formation of professional competence of music and pedagogical students from higher education institutions in China. A significant number (i.e. 49) of unknown and little-known in Ukraine information sources (historical, scientific and pedagogical, educational and methodological works of Chinese scientists) related to the formation of professional competence in future Musical Art teachers have been introduced into scientific circulation. The practical significance of the study is that the materials and conclusions of the dissertation can be used to improve the process of forming professional competence for future Musical Art teachers in Ukrainian higher education institutions. The results of the study can be used when preparing educational and methodological literature, conducting lectures and practical classes on Pedagogy of Higher Education, History of Pedagogy, Comparative Pedagogy, and Methodology of Teaching Musical Art; as well as in professional and in-service training of managerial and teaching staff for the system of music and pedagogical education.
Опис
Ключові слова
професійна компетентність, майбутній учитель, музичне мистецтво, КНР, заклад вищої освіти, professional competence, future teacher, Musical Art, the People’s Republic of China, higher education institution
Цитування
Чжоу Юнь. Формування професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва у закладах вищої освіти КНР : дис. ... д-ра філософії : 011 – освітні, пед. науки / Чжоу Юнь ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – 230 с.
Колекції