Фoрмувaння в мaйбутнiх хoрeoгрaфiв iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйнoї кoмпeтeнтнocтi у прoцeci вивчeння фaхoвих диcциплiн

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дисертації вперше подано цілісно проблему фoрмувaння в мaйбутнiх хoрeoгрaфiв iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйнoї кoмпeтeнтнocтi у прoцeci вивчeнн фaхoвих диcциплiн. Доцільність дослідження зазначеної проблеми підсилюється необхідністю подолання суперечностей між: між достатньо високим рівнем розробленості в психолого-педагогічній науці питань фoрмувaння в мaйбутнiх фахівців iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйнoї кoмпeтeнтнocтi у прoцeci вивчeння фaхoвих диcциплiн та недостатнім використанням цих напрацювань в освітньому середовищі підготовки майбутніх хореографів; між існуючою специфікою професійної діяльності майбутніх хореографів та відсутністю її врахування у змісті їхньої підготовки на засадах iнфoрмaцiйнo- кoмунiкaцiйних технологій; між необхідністю цілеспрямованої підготовки майбутнього хореографа та нерозробленістю відповідних методик, спроможних забезпечити цілісність, системність і якість зазначеного процесу, спрямованого на фoрмувaння iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйнoї кoмпeтeнтнocтi у прoцeci вивчeння фaхoвих диcциплiн. У дисертації вперше теоретично обґрунтовано технологію формування в майбутніх хореографів інформаційно-комунікаційної компетентності у процесі вивчення фахових дисциплін та етапи її реалізації (професійно-мотиваційний, змістово-діяльнісний, рефлексійно-корегувальний); педагогічні умови ефективного функціонування технології (актуалізація мотиваційно-ціннісної складової підготовки майбутніх хореографів; організація взаємодії студентів і викладачів ЗВО у мережі Інтернет через створення інформаційно- цифрового навчального середовища на основі індивідуального супроводу студента; створення індивідуальних освітніх маршрутів студентів при проходженні педагогічної практики); виокремлено психолого-педагогічні особливості формування в майбутніх хореографів інформаційно-комунікаційної компетентності у процесі вивчення фахових дисциплін; уточнено суть понять «інформаційно-комунікаційна компетентність», компоненти сформованості в майбутніх хореографів інформаційно-комунікаційної компетентності у процесі вивчення фахових дисциплін (мотиваційно-ціннісний, змістовий, процесуальний, особистісно-рефлексійний); критерії (мотиваційний, когнітивний, діяльнісно- творчий, рефлексійно-результативний), показники. Подальшого розвитку набули положення щодо оновлення прийомів, форм та методів формування в майбутніх хореографів інформаційно- комунікаційної компетентності у процесі вивчення фахових дисциплін. Практична значущість результатів дослідження визначається тим, що експериментальна перевірка науково обґрунтованої та розробленої технології формування в майбутніх хореографів інформаційно-комунікаційної компетентності у процесі вивчення фахових дисциплін дозволяє рекомендувати її до впровадження в освітній процес закладів вищої освіти України для підвищення якості професійної підготовки майбутніх хореографів. В освітній процес підготовки майбутніх хореографів впроваджено авторський спецкурс «Формування в майбутніх хореографів інформаційно-комунікаційної компетентності». Теоретичними положеннями та практичними напрацюваннями можуть послугуватися: викладачі під час проведення аудиторних і позааудиторних занять, при розробці навчальних програм, створенні навчальних посібників із фахових дисциплін; студенти в процесі підготовки до лекційно-семінарських занять, написанні курсових і магістерських робіт. Матеріали дослідження доцільно використовувати в процесі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, зокрема хореографів. In the dissertation for the first time the problem of formation in the future choreographers of information and communication competence in the process of studying professional disciplines is integrally presented. The expediency of studying this problem is enhanced by the need to overcome the contradictions between: between a sufficiently high level of development in psychological and pedagogical science issues of formation in future specialists of information and communication skills in these areas; between the existing specifics of the professional activity of future choreographers and the lack of its consideration in the content of their training on the basis of information and communication technologies; between the need for purposeful training of the future choreographer and the lack of appropriate methods that can ensure the integrity, system and quality of this process, aimed at forming information and communication competence in the field of practice. The dissertation for the first time theoretically substantiates the technology of formation of future choreographers of information and communication competence in the process of studying professional disciplines and stages of its implementation (professional-motivational, content-activity, reflection-corrective); pedagogical conditions of effective functioning of technology (actualization of motivational and value component of training of future choreographers; organization of interaction of students and teachers of institutions of higher education on the Internet through creation of information-digital educational environment on the basis of individual support of the student; creation of individual educational routes of students); the psychological and pedagogical features of formation of information and communication competence in future choreographers in the process of studying professional disciplines are singled out; the essence of the concepts of "information and communication competence", components of the formation of future choreographers of information and communication competence in the study of professional disciplines (motivational-value, content, procedural, personal- reflection); criteria (motivational, cognitive, activity-creative, reflection-effective), indicators. The practical significance of the research results is determined by the fact that the experimental verification of scientifically sound and developed technology of formation of future choreographers information and communication competence in the study of professional disciplines allows to recommend it for introduction in higher education of Ukraine to improve the training of future choreographers. The author's special course "Formation of information and communication competence in future choreographers" has been introduced into the educational process of training future choreographers.
Опис
Ключові слова
формування, iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйна кoмпeтeнтнiсть, мaйбутнi хoрeoгрaфи, технологія, освітній процес, заклад вищої освіти, фaхoві диcциплiни, formation, information and communication competence, future choreographers, technology, educational process, institution of higher education, professional disciplines
Цитування
Авраменко О. В. Фoрмувaння в мaйбутнiх хoрeoгрaфiв iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйнoї кoмпeтeнтнocтi у прoцeci вивчeння фaхoвих диcциплiн : дис. ... д-ра філософії : 011 – освітні, пед. науки / О. В. Авраменко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2022. – 258 с.
Колекції