ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ НА КАФЕДРІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ № 1 НЮУ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО ПІД ЧАС ЗМІШАННОЇ АБО ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Світова пандемія та карантинні обмеження значно вплинули на спосіб життя сучасної людини й студентів зокрема. Для опанування навчальної програми студенти переведені на змішану або дистанційну форму організації навчального процесу, що значно вплинуло на рівень їх фізичного здоров’я й рухової активності. В ситуації, що склалася зусилля кафедри фізичного виховання № 1 НЮУ імені Ярослава Мудрого спрямовані на подолання проблеми шляхом підбору найбільш оптимальних та ефективних форм та методів організації дистанційного навчання у фізичному вихованні. Зараз у навчальному процесі широко використовуються методики та напрацювання, які розробляються та апробуються колективом кафедри. Мировая пандемия и карантинные ограничения оказали значительное влияние на образ жизни современного человека и студентов в частности. Для овладения учебной программы студенты переведены на смешанную или дистанционную форму организации учебного процесса, что значительно повлияло на уровень их физического здоровья и двигательной активности. В сложившейся ситуации усилия кафедры физического воспитания № 1 НЮУ имени Ярослава Мудрого направлены на преодоление проблемы путем подбора наиболее оптимальных и эффективных форм и методов организации дистанционного обучения в физическом воспитании.Сейчас в учебном процессе широко используются методики и разработки, которые разрабатываются и апробируются коллективом кафедры. The global pandemic and quarantine restrictions have had a significant impact on the way of life of modern man and students in particular. To master curriculum students are transferred to a mixed or distance form organization of the educational process, which significantly affected the level of their physical health and physical activity. In the current situation, the efforts of the department physical education № 1 Yaroslav Mudryi National University of Law the wise aimed at overcoming the problem by selecting the most optimal and effective forms and methods of organizing distance learning in physical education. Now in the educational process are widely used methods and developments that are developed and tested by the staff of the department.
Опис
Ключові слова
дистанційне навчання, фізичне виховання, організація, ефективність, COVID-19, дистанционное обучение, физическое воспитание, организация, эффективность, distance learning, physical education, organization, efficiency
Цитування
Попрошаєв О. Досвід організації навчальної роботи на кафедрі фізичного виховання № 1 НЮУ імені Ярослава Мудрого під час змішанної або дистанційної форми організації навчального процесу / О. Попрошаєв, О. Чумаков // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності : зб. ст. наук.-практ. конф., Харків, 25–26 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. В. Кривенцова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 128–136.