Підготовка майбутніх учителів до виховання толерантності в учнів колежів Франції

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дисертації здійснено цілісний історико-педагогічний аналіз теорії та практики підготовки майбутніх учителів до виховання толерантності в учнів колежів Франції в другій половині ХХ століття – на початку ХХІ століття. Проведений аналіз наукових праць вітчизняних та зарубіжних дослідників засвідчив, що на сьогодні немає ґрунтовних робіт, які охопили б у цілому проблему підготовки майбутніх учителів до виховання толерантності в учнів колежів Франції окресленого періоду, що й зумовило науковий пошук у цьому напрямі. Матеріали дослідження можуть бути використані під час підготовки курсів лекцій із педагогіки вищої школи та порівняльної педагогіки, спецкурсів із зарубіжної педагогіки, у ході розроблення методичних рекомендацій та навчальних посібників, для підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у системі післядипломної освіти, а також учителями шкіл у процесі організації виховної роботи. The thesis provides the integral historical and pedagogical analysis of the theory and practice of training of future teachers for education for tolerance in college students in France in the second half of the 20th century – the beginning of the 21st century. The analysis of scientific works of domestic and foreign researchers showed that today there are no solid studies that would cover the problem of training future teachers for education for tolerance in students of French colleges of the given period, which resulted in the scientific research in this area. Research materials can be used in the preparation of lectures on higher school pedagogy and comparative pedagogy, special courses on foreign pedagogy, in the development of guidelines and textbooks, to improve the teachers’ skills in postgraduate education as well as school teachers in the organization of educational work.
Опис
Ключові слова
підготовка, толерантність, майбутній учитель, виховання, учень, колеж, Франція, training, tolerance, future teacher, education, student, college, France
Цитування
Лисенко Н. Г. Підготовка майбутніх учителів до виховання толерантності в учнів колежів Франції : дис. ... д-ра філософії : 011 – освітні, пед. науки / Н. Г. Лисенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – 248 с.
Колекції