Український псевдонімікон культурно-мистецької сфери початку XXI ст.: номінативний та лінгвокультурологійний виміри

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дисертація присвячена дослідженню українського псевдонімікону культурно-мистецької сфери початку ХХІ століття в номінативному та лінгвокультурному аспектах. Мета роботи — вивчити й описати український псевдонімікон культурно-мистецької сфери початку ХХІ століття, виявити продуктивні типи й способи номінацій псевдонімів, а також їхній лінгвокультурний потенціал, реалізований у формуванні відповідних культурних концептів у межах української лінгвосвідомості. Теоретичне значення роботи полягає в цілісному та ґрунтовному описі псевдонімів співаків та письменників початку ХХІ століття, аналізі структури, типів, мотивів та способів творення цих номенів, що може слугувати базою для подальших досліджень у царині неофіційного назовництва зокрема й ономастики загалом. Також теоретичного значення набувають реалізовані в роботі тези про умови концептуалізації псевдоніма як культурного концепту, що функціонує в національній лінгвосвідомості. Практична цінність дослідження полягає в детальному аналізі нового фактичного матеріалу, результати якого можна використати під час розробки спецкурсів із лексикології, ономастики, антропоніміки, теорії номінації, соціо- і психолінгвістики; укладанні навчальних і методичних посібників, лексикографічних праць. Основні положення та результати дослідження можуть стати в пригоді не тільки мовознавцям, а й культурологам, етнографам й усім, хто цікавиться сучасною українською культурою. Особистий внесок здобувача полягає в отриманні наукових результатів у процесі дослідження українського неофіційного псевдонімікону культурно-мистецької сфери початку ХХІ століття; у визначенні, аналізові й описові домінантних способів номінації в сучасному псевдоніміконі митців; у вивченні особливостей функціонування псевдонімів у національному культурному контексті з опорою на їхню прагматику в мистецькому дискурсі. Результати одержано одноосібно. The presented thesis is devoted to the study of the Ukrainian pseudonymicon of the cultural and artistic sphere of the beginning of the XXI century in nominative and linguistic-cultural aspects. The aim of the paper is to study and describe the Ukrainian pseudonymicon of the cultural and artistic sphere of the beginning of the XXI century, to identify productive types and methods of pseudonym nominations, as well as their linguistic and cultural potential realized in formation of relevant cultural concepts within the Ukrainian linguistic consciousness. The theoretical significance of the thesis paper lies in a holistic and thorough description of pseudonyms of singers and writers of the early XXI century, analysis of structure, types, motives and ways of creating these nouns which can serve as a basis for further research in informal naming in particular and onomastics in general. Also of core importance are the points implemented in the paper on the conditions of conceptualization of the pseudonym as a cultural concept that functions in the national linguistic consciousness.мThe practical significance of the study lies in the detailed analysis of new factual material, the results of which can be used in development of special courses in lexicology, onomastics, anthroponymy, nomination theory, socio- and psycholinguistics; making up educational and methodical manuals, lexicographic papers. The main provisions and results of the study can be useful not only for linguists, but also for culturologists, ethnographers and anyone interested in modern Ukrainian culture. The personal contribution is to get scientific results in the process of studying the Ukrainian unofficial pseudonymicon of the cultural and artistic sphere of the early XXI century; to define, analyse and describe dominant methods of nomination in modern pseudonymicon of artists; to study peculiarities of functioning of pseudonyms in the national cultural context based on their pragmatics in artistic discourse. The results were obtained alone.
Опис
Ключові слова
українська культурно-мистецька сфера, псевдонімікон, псевдонім, номінація, типи номінацій, прецедентність, концептуалізація, онімізація, трансонімізація, conceptualization, nomination, onimization, precedent, pseudonym, pseudonymicon, types of transonymization, Ukrainian cultural and artistic sphere
Цитування
Соприкіна В. Д. Український псевдонімікон культурно-мистецької сфери початку XXI ст.: номінативний та лінгвокультурологійний виміри : дис. ... д-ра філософії : 035 – філологія / В. Д. Соприкіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2021. – 276 с.
Колекції