Формування мультикультурної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в університетах КНР та України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дисертація присвячена дослідженню теорії та практики реалізації процесу формування мультикультурної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в університетах КНР та України. Доцільність наукового осмислення окресленої проблеми посилюється необхідністю усунення низки виявлених суперечностей, наявних у сучасній педагогічній теорії та практиці, зокрема: між потребою української держави у компетентних фахівцях, здатних успішно взаємодіяти з носіями інших культур в умовах глобалізованого суспільства та недостатнім рівнем сформованості мультикультурної компетентності вчителів; між формулюванням китайськими вченими актуальних для сьогодення теоретичних положень з проблеми формування мультикультурної компетентності у вчителів музичного мистецтва та незадовільним рівнем теоретичної розробки й узагальнення зазначених положень для можливості їх упровадження в українських університетах; між наявністю передового досвіду формування мультикультурної компетентності вчителів музичного мистецтва в університетах КНР та відсутністю змістово-методичного забезпечення його творчого застосування в освітньому процесі університетів України. У дослідженні визначено, що процес формування мультикультурної компетентності учителів музичного мистецтва в університетах КНР та України здійснюється не тільки в аудиторній, але й позааудиторній діяльності. Так, для майбутніх фахівців у КНР та Україні систематично проводять симпозіуми, конференції з вітчизняними та зарубіжними фахівцями, диспути, «круглі столи», на яких обговорюються різні аспекти проблеми формування мультикультурної компетентності. Як китайські так і українські студенти беруть активну участь у науково-дослідній діяльності з мультикультурної тематики, що демонструють результати захищених магістерських досліджень. Одним з видів роботи є участь у міжнародних наукових проектах, проходження стажувань у зарубіжних університетах, що дає змогу учителям музичного мистецтва краще ознайомитися з культурними традиціями різних народів, а після повернення додому донести до відома інших представників університетів інформацію про результати свого стажування. Ефективним засобом формування мультикультурної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва є залучення до участі в науково-практичних конференціях і семінарах, майстер-класах відомих зарубіжних фахівців. Формування мультикультурної компетентності учителів музичного мистецтва в КНР має грунтовне національне філософське підгрунтя, оскільки універсальні компетентності надають можливість сформувати моральні якості, соціальну відповідальність, навички самоорганізації, що є одним із завдань виховання. The expediency of the scientific understanding of the outlined problem is strengthened by the need to eliminate a number of identified contradictions present in modern pedagogical theory and practice, in particular: between the Ukrainian state's need for competent specialists capable of successfully interacting with speakers of other cultures in the conditions of a globalized society and the insufficient level of multicultural competence of teachers; between the formulation by Chinese scientists of theoretical provisions relevant for the present on the problem of the formation of multicultural competence among music teachers and the unsatisfactory level of theoretical development and generalization of these provisions for the possibility of their implementation in Ukrainian universities; between the presence of excellent experience in the formation of multicultural competence of music teachers in the universities of the People's Republic of China and the lack of content-methodical support for its creative application in the educational process of Ukrainian universities. The study determined that the process of forming the multicultural competence of music teachers in the universities of the People's Republic of China and Ukraine is carried out not only in the classroom, but also outside the classroom. Thus, for future specialists in China and Ukraine, symposia, conferences with domestic and foreign specialists, debates, «round tables» are systematically held, at which various aspects of the problem of forming multicultural competence are discussed. Both Chinese and Ukrainian students take an active part in research activities on multicultural topics, which demonstrate the results of finished master's studies in this field. One of the types of work is participation in international scientific projects, internships at foreign universities, which allows music teachers to better familiarize themselves with the cultural traditions of different peoples, and after returning home to inform other representatives of universities about the results of their internship. An effective means of forming the multicultural competence of future music teachers is the participation in scientific and practical conferences and seminars, master classes of well-known foreign specialists. The formation of multicultural competence of music teachers in the People's Republic of China has a thorough national philosophical foundation, since versatile competences provide an opportunity to form moral qualities, social responsibility, self-organization skills, which is one of the tasks of education.
Опис
Ключові слова
мультикультурна компетентність, міжкультурна взаємодія, діалог культур, учителі музичного мистецтва, університет, КНР, Україна, multicultural competence, intercultural interaction, dialogue of cultures, music teachers, university, the People's Republic of China, Ukraine
Цитування
Чжоу Ілей. Формування мультикультурної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в університетах КНР та України : дис. ... д-ра філософії : 011 – освітні, пед. науки / Чжоу Ілей ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2023. – 235 с. : іл. + дод.
Колекції