ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ І ПРОВЕДЕННЯ СПОРТИВНИХ ЗМАГАНЬ ПІД ЧАС ЕПІДЕМІЇ КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ COVID-19

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Загострення проблем здоров’я людини, особливо під час епідемії коронавірусної інфекції COVID-19, питання її виживання в умовах сучасного погіршення соціального становища, екологічної кризи, що примушує ретельніше придивлятися до досвіду попередніх поколінь, бачити в цьому раціональні способи гармонійного розвитку особистості, вивірені століттями прийоми підтримання фізичного і морального здоров’я. У повному обсязі це стосується проведення масових заходів з великим скупченням людей, в тому числі спортивних змагань. Обострение проблем здоровья человека, особенно во время эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19, вопрос ее выживания в условиях современного ухудшения социального положения, экологического кризиса, что заставляет более тщательно присматриваться к опыту предыдущих поколений, видеть в этом рациональные способы гармоничного развития личности, выверенные веками приемы поддержания физического и нравственного здоровья. В полном объеме это касается проведения массовых мероприятий с большим скоплением людей, в том числе спортивных состязаний. Exacerbation of human health problems, especially during epidemic of coronavirus infection COVID-19, the question of its survival in the conditions the current deterioration of the social situation, the forcing environmental crisis take a closer look at the experience of previous generations, see in it rational ways of harmonious development of the personality, verified for centuries methods of maintaining physical and mental health. In full it is concerns the holding of mass events with large crowds, including number of sports competitions.
Опис
Ключові слова
епідемія коронавірусної інфекції COVID-19, спортивні змагання, бокс, студенти, спортсмени, эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19, спортивные соревнования, бокс, студенты, спортсмены, epidemic of coronavirus infection COVID-19, sports competitions, boxing, students, athletes
Цитування
Вострокнутов Л. Про організацію і проведення спортивних змагань під час епідемії коронавірусної інфекції COVID-19 / Л. Вострокнутов, В. Клименченко, І. Вострокнутов // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності : зб. ст. наук.-практ. конф., Харків, 25–26 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. В. Кривенцова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 19–24.