Мотиваційні чинники розвитку метакогнітивної активності у структурі академічної саморегуляції студентів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дисертації презентовано результати теоретико-експериментального дослідження мотиваційних чинників розвитку метакогнітивної активності у структурі академічної саморегуляції студентів. Розкрито сутність і зміст основних понять даного напрямку наукових пошуків. Автором сформульовано поняття метакогнітивної активності як інтрапсихічного механізму регуляції когнітивних та метакогнітивних процесів через позитивні імпліцитні переконання особистості щодо власної когнітивної сфери та інтенсифікацію основних параметрів (цілеспрямованості, доцільності, швидкості, продуктивності, гнучкості, усвідомленості) когнітивної діяльності. Розроблено теоретичну змістову модель мотиваційних чинників розвитку метакогнітивної активності студентів. Змістова модель мотиваційних чинників розвитку метакогнітивної активності студентів закладів вищої освіти вміщає два компоненти: загальні мотиви та професійні мотиви. Загальні мотиви включають: мотив влади, мотиви досягнення успіху, мотиви афіліації, академічні мотиви. Професійні мотиви було вирішено розглянути з точки зору часової трансспективи: ретроспективно (в аспекті психологічного минулого) – мотиви обрання студентом майбутньої професії; актуально (в аспекті психологічного теперішнього) – мотиви навчання студенту у закладі вищої освіти в даний час; потенційно (в аспекті психологічного майбутнього) – мотиви професійної діяльності в майбутньому. The dissertation presents the results of theoretical and experimental study of motivational factors for the development of metacognitive activity in the structure of academic self-regulation of students. The essence and content of the basic concepts of this direction of scientific research are revealed. The author formulates the concept of metacognitive activity as an intrapsychic mechanism of regulation of cognitive and metacognitive processes through positive implicit beliefs of the individual about his own cognitive sphere and intensification of basic parameters (purposefulness, expediency, speed, productivity, flexibility, awareness). The theoretical semantic model of motivational factors of development of metacognitive activity of students is developed. The semantic model of motivational factors of development of metacognitive activity of students of higher education institutions contains two components: general motives and professional motives. General motives include: the motive of power, the motives of success, the motives of affiliation, academic motives. It was decided to consider professional motives from the point of view of time perspective: retrospectively (in the aspect of psychological past) – motives of choosing a student of the future profession; relevant (in the aspect of the psychological present) – the motives of the student's education in higher education at present; potentially (in terms of psychological future) – motives for professional activity in the future.
Опис
Ключові слова
метакогнітивна активність, саморегуляція, академічна саморегуляція, загальна мотивація, професійна мотивація, психолінгвістична компетентність, метакогнітивні процеси, мотиваційна сфера особистості, мотиваційні чинники, юнацький вік, студентський вік, metacognitive activity, self-regulation, academic selfregulation, general motivation, professional motivation, psycholinguistic competence, metacognitive processes, motivational sphere of personality, motivational factors, adolescence, student age
Цитування
Зайцева О. О. Мотиваційні чинники розвитку метакогнітивної активності у структурі академічної саморегуляції студентів : дис. ... д-ра філософії : 053 – психологія / О. О. Зайцева ; Укр. інж.-пед. акад., Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – 236 с.
Колекції