Фортепіанна підготовка студентів у закладах вищої освіти КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дисертації вперше подано цілісний аналіз проблеми фортепіанної підготовки студентів у закладах вищої освіти КНР. Доцільність дослідження зазначеної проблеми підсилюється необхідністю подолання суперечностей між: необхідністю у високопрофесійних вчителях музичного мистецтва у школі та несформованістю дисципліни методика викладання фортепіано в університетах; необхідністю проведення занять з фортепіано в індивідуальній формі та незадовільною кількістю годин у освітніх програмах, спрямованих на організацію фортепіанної підготовки; необхідністю зміни методики навчання, яка орієнтована на авторитет викладача та необхідністю налагодження зворотного зв’язку, що пов’язано із інформаційно-технологічними змінами суспільства, впровадженням інформаційних технологій в освіту; вимогами до професійних та виконавських навичок учителя музичного мистецтва та різним рівнем фортепіанної підготовки за однаковими спеціалізаціями у класичних та педагогічних університетах. Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вдосконалено освітньо-професійні програми та навчальні програми професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва для закладів вищої освіти України, а також оновлено зміст навчальних програм, зокрема з педагогіки та історії педагогіки, педагогіки мистецтва. Основні наукові результати проведеного дослідження впроваджено в освітній процес Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (довідка № 01/10-311 від 29.06.2023 р.), Бердянського державного педагогічного університету (довідка №66-01/170 від 24.05.2023 р.), Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (довідка № 1265/01-35/29 від 19.06.2023 р.). Одержані в процесі дослідження дані та висновки можуть бути використані для оновлення змісту ОП підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями 014.13 Середня освіта («Музичне мистецтво»); перегляду навчальних і робочих навчальних програм, силабусів дисциплін психолого-педагогічного циклу; укладання навчальнометодичних комплексів професійно-орієнтованих дисциплін; підготовки дистанційних курсів тощо). Здобуті в процесі дослідження дані, узагальнені та систематизовані наукові положення можуть бути підґрунтям для наукових розвідок студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів із проблем формування професійнопедагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва. The thesis presents for the first time a holistic analysis of the problem of piano training of students in higher educational institutions of China. The expediency of research into this problem is strengthened by the need to overcome the contradictions between: the need for highly professional teachers of musical art at school and the lack of the discipline of piano teaching methodology in universities; the need for individual piano lessons and the insufficient number of hours in educational programmes aimed at organising piano training; the need to change the teaching methodology, which is focused on the authority of the teacher and the need to establish feedback, which is associated with information technology changes in society, the introduction of information technology in education; requirements for professional and performing skills of a music teacher and different levels of piano training for the same specialisations in classical and pedagogical universities. The practical significance of the obtained results is that educational and professional programs and training programs for professional training of future music teachers for higher education institutions of Ukraine have been improved, as well as the content of training programs has been updated, in particular on pedagogy and the history of pedagogy, art pedagogy. The main scientific results of the conducted research were implemented in the educational process of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University (certificate No. 01/10-311 dated 29th June, 2023), Berdyansk State Pedagogical University (certificate No. 66-01/170 dated 24th May, 2023), Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University (certificate No. 1265/01-35/29 dated 19th June, 2023). The data and conclusions obtained in the research process can be used to update the content of the Programme of education training for applicants of the first (bachelor) level of higher education in specialties 014.13 Secondary education (“Musical art”); revision of educational and work curricula, syllabi of disciplines of the psychological and pedagogical cycle; compilation of educational and methodological complexes of professionally oriented disciplines; preparation of distance courses, etc.). The data obtained in the process of research, generalized and systematized scientific provisions can be the basis for scientific explorations of students, master's students, graduate students, doctoral students on the problems of forming the professional and pedagogical culture of future music teachers.
Опис
Ключові слова
фортепіанна підготовка, вчителі музичного мистецтва, студенти, КНР, педагогічні та класичні університети, музична педагогіка, piano training, music teachers, students, PRC, pedagogical and classical universities, music pedagogy
Цитування
Ван Інчжи. Фортепіанна підготовка студентів у закладах вищої освіти КНР : дис. ... д-ра філософії : 011 – освітні, пед. науки / Ван Інчжи ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2023. – 203 с. : іл. + дод.
Колекції