Патріотичне виховання учнів молодших класів експериментальних шкіл в КНР засобами народних танців

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дисертації вперше подано цілісний аналіз проблеми патріотичного виховання учнів молодших класів експериментальних шкіл в КНР засобами народних танців. вивчено позитивний досвід патріотичного виховання учнів молодших класів експериментальних шкіл в КНР засобами народних танців (вивчення й переосмислення культурної спадщини; застосування соціокультурного підходу до теоретичного і практичного формування культури патріотизму; врахування етнічної специфіки, регіональних особливостей, утвердження системи національних цінностей; відповідність нормативно-правової бази викликам сучасності; оптимізація молодіжної політики). З’ясовано особливості патріотичного виховання учнів молодших класів експериментальних шкіл в КНР засобами народних танців (діяльність шкіл ґрунтується на основі педагогіки співробітництва, людиноцентризму, стимулювання інтересу до історичної та культурної спадщини, формування усвідомлення себе членом колективу, взаємозв’язку різних напрямів виховання, виховання найкращих моральних рис китайського характеру тощо). Обґрунтовано напрями імплементації з досвіду патріотичне виховання учнів молодших класів експериментальних шкіл в КНР засобами народних танців та можливості його творчого застосування в українську систему початкової освіти. As a result of the research conducted by the dissertation for the first time a comprehensive study of the problem of patriotic education of junior students of experimental schools in China by means of folk dances. Рositive experience of patriotic education of junior students of experimental schools in China by means of folk dances (study and rethinking of cultural heritage. Аpplication of sociocultural approach to theoretical and practical formation of patriotism culture; taking into account ethnic specifics, regional peculiarities; bases for modern challenges; optimization of youth policy). Тhe peculiarities of patriotic education of junior students of experimental schools in China by means of folk dances are clarified. the best moral traits of Chinese character, etc.). Тhe directions of implementation from the experience of patriotic education of junior students of experimental schools in China by means of folk dances and the possibility of its creative application in the Ukrainian system of primary education are substantiated.
Опис
Ключові слова
патріотичне виховання, учні молодших класів, освітній процес, експериментальна школа, народний танець, КНР, patriotic upbringing, junior students, educational process, experimental school, folk dance, China
Цитування
Чень Цзін. Патріотичне виховання учнів молодших класів експериментальних шкіл в КНР засобами народних танців : дис. ... д-ра філософії : 011 – освітні, пед. науки / Цзін Чень ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2022. – 216 с.
Колекції