Педагогічна самоідентифікація майбутніх учителів спортивних дисциплін у КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дисертації вперше: досліджено теоретичні засади з формування педагогічної самоідентифікації майбутніх учителів спортивних дисциплін у КНР. На основі зіставлення точок зору українських та китайських педагогів уточнено ключові для дослідження поняття, зокрема, ідентичність, ідентифікація, самоідентифікація, профе сійна самоідентифікація, педагогічна самоідентифікація, компетенція, компетентність; розкрито форми та методи формування педагогічної самоідентифікації майбутніх учителів спортивних дисциплін КНР; визначено роль педагогічної практики у процесі формування педагогічної самоідентифікації майбутніх учителів спортивних дисциплін; подальшого розвитку набула розробка системи педагогічної освіти Китаю; надано рекомендації щодо творчого використання українського досвіду з питань формувань педагогічної самоідентифікації майбутніх учителів спортивних дисциплін. У науковий обіг введено нові факти, теоретичні ідеї та підходи до формування педагогічної самоідентифікації майбутніх учителів спортивних дисциплін, обґрунтовані теоретиками і практиками Китаю та України. Практичне значення дослідження полягає в тому, що систематизовані теоретичні ідеї й узагальнений практичний досвід із формування педагогічної самоідентифікації з метою творчого використання ідей в освітньому просторі КНР. Одержані результати дослідження можуть використовуватися під час викладання таких навчальних курсів: «Педагогіка», «Загальна педагогіка», «Порівняльна педагогіка», «Педагогіка вищої школи». У досліджені проаналізовано сучасні педагогічні ідеї КНР та України, які можуть мати певний вплив на розв’язання сучасних проблем щодо формування змісту освіти та розробки ефективних методів формування майбутніх педагогів спортивних дисциплін. Зміст дисертації сприяє формуванню цілісного уявлення про підходи до формування проблеми, що досліджується. In the dissertation the first time the theoretical foundations for the formation of pedagogical self-identification of future teachers of sports in China is presented. Based on the comparison of the views of Ukrainian and Chinese teachers, the key concepts for the study are specified, in particular these is identity, identification, self-identification, professional self-identification, pedagogical self-identification, competence, competency; the forms and methods of formation of pedagogical self-identification of future teachers of sports disciplines of the People's Republic of China are revealed; the role of pedagogical practice in the process of formation of pedagogical self-identification of future teachers of sports disciplines is determined; further development of the system of pedagogical education in China is highlighted; recommendations on creative use of Ukrainian experience on the formation of pedagogical self-identification of future teachers of sports disciplines are worked out. New facts, theoretical ideas and approaches to the formation of pedagogical self-identification of future teachers of sports disciplines, substantiated by theorists and practitioners of China and Ukraine, are introduced into scientific circulation. The practical significance of the study is that theoretical ideas are systematized and practical experience in the formation of pedagogical self-identification is generalized in order to creatively use ideas in the educational space of China. The obtained research results can be used during the teaching such courses as "Pedagogy", "General Pedagogy", "Comparative Pedagogy", "Higher School Pedagogy". The study analyzes modern pedagogical ideas of China and Ukraine, which may have some influence on solving modern problems in shaping the content of education and developing effective methods for the formation of future teachers of sports. The content of the dissertation contributes to the formation of a holistic view of the approaches to the formation of the problem under study.
Опис
Ключові слова
майбутні вчителі спортивних дисциплін, заклади вищої освіти, педагогічна самоідентифікація, компетентності, смак до педагогічної діяльності, future teachers of sports disciplines, institutions of higher education, pedagogical self-identification, competencies, taste for pedagogical activity
Цитування
Хань Чжаньлянь. Педагогічна самоідентифікація майбутніх учителів спортивних дисциплін у КНР : дис. ... д-ра філософії : 015 – проф. освіта (за спеціалізаціями) / Чжаньлянь Хань ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2022. – 216 с.
Колекції