Формування професійної компетентності майбутніх інженерів радіотехнічних спеціальностей на засадах ресурсного підходу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дисертації здійснено теоретичний аналіз проблеми та запропоновано нове вирішення наукового завдання, яке полягає у виявленні, теоретичному обґрунтуванні педагогічних умов та експериментальній перевірці їх впливу на сформованість професійної компетентності майбутніх фахівців радіотехнічної галузі на засадах ресурсного підходу. Професійну компетентність майбутнього інженера радіотехнічної галузі визначено як інтегральну характеристику особистісних якостей фахівця, що відображає рівень знань, умінь, досвіду, яких достатньо для досягнення мети певного роду діяльності, а також його професійноморальну позицію, що полягає в готовності ставити перед собою цілі та приймати рішення, що забезпечують їх реалізацію, здійснювати ефективну професійну діяльність і спілкування. У структурі професійної компетентності майбутнього фахівця виділили чотири взаємопов’язані компонента: когнітивний (загальнонаукові, суспільно-гуманітарні, психолого-педагогічні, фахові знання), діяльнісно-операційний (загальнонавчальні, загальнонаукові, самоосвітні, фахові вміння і навички), досвідно-коригувальний (набутий досвід діяльності в різних видах професійної підготовки, рефлексивні вміння) та особистісно-творчий (професійно-значущі якості, здатність до творчої діяльності). The thesis carries out the theoretical analysis of the problem and proposes a new solution to the scientific task, which consists in the identification, theoretical justification of pedagogical conditions and experimental verification of their influence on the maturity of professional competence of future radio engineering specialists on the basis of resource-based approach. The professional competence of the future specialist in radio engineering is defined as an integral characteristic of the personal qualities of a specialist, which represents the level of knowledge, skills, experience sufficient to achieve the purpose of a certain activity, along with their professional and moral attitude, which is to be willing to set themselves goals and take decisions that ensure their implementation, and carry out effective professional activity and communication. The structure of professional competence of the future specialist identifies four interrelated components such as: 1) cognitive (general scientific, social and human, psychological and pedagogical, professional knowledge); 2) activity and operational (general educational, general scientific, self-educational, professional skills and abilities); 3) experience and correctional (gained experience in various types of professional training, reflexive skills); 4) personal and creative (professionally significant qualities, ability to creative activity).
Опис
Ключові слова
формування професійної компетентності, майбутні інженери, радіотехнічні спеціальності, ресурсний підхід, formation of professional competence, future engineers, radio engineering specialties, resource approach
Цитування
Лебедєва К. О. Формування професійної компетентності майбутніх інженерів радіотехнічних спеціальностей на засадах ресурсного підходу : дис. ... д-ра філософії : 015 – професійна освіта / К. О. Лебедєва ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – 378 с.
Колекції