Теорія і практика підготовки майбутніх фахівців мистецького профілю у ЗВО КНР та України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дисертації здійснено комплексний порівняльний аналіз теоретичних положень та практичних аспектів підготовки майбутніх фахівців мистецького профілю у ЗВО КНР та України для визначення напрямів взаємного використання педагогічно цінних ідей та узагальненого досвіду означеної підготовки в сучасних умовах розвитку китайської та української вищої мистецької освіти. Схарактеризовано систему підготовки майбутніх фахівців мистецького профілю у ЗВО КНР та України, узагальнено її зміст та виявлено як спільні, так і специфічні риси, що відбивають своєрідність національної культури й освіти досліджуваних країн. Виділено та зіставлено форми та методи здійснення підготовки майбутніх фахівців мистецького профілю у ЗВО КНР і України, а саме: загально-дидактичні (використовуються у викладанні загально-гуманітарних і загально-професійних навчальних дисциплін), конкретно-методичні (застосовуються у викладанні спеціальних навчальних дисциплін), форми й методи оцінювання та форми атестації здобувачів освіти. Визначено напрями взаємного використання узагальненого досвіду підготовки майбутніх фахівців мистецького профілю у ЗВО КНР та України. The thesis presents the comprehensive comparative analysis of the theoretical foundations and practical aspects of training future specialists in the artistic field in the higher education institutions of the People’s Republic of China and Ukraine in order to determine the directions of mutual use of pedagogically valuable ideas and the generalized experience in the specified training in the modern conditions of development of Chinese and Ukrainian higher artistic education. The system of training future specialists of the artistic field in the higher educational institutions in the People’s Republic of China and Ukraine has been characterized; its content has been summarized, and both common and specific features that show the uniqueness of the national culture and education of the studied countries have been revealed. The forms and methods of training future specialists in the artistic field in the higher educational institutions of the People’s Republic of China and Ukraine have been highlighted and compared. They are general didactic forms and methods (they are used in teaching general humanities and general professional academic subjects), specific methodical forms and methods (they are used in teaching special academic subjects), forms and methods of assessment and forms of certification of applicants for education. The directions of mutual use of the generalized experience in training future specialists of the artistic field in the higher educational institutions of the People’s Republic of China and Ukraine have been determined.
Опис
Ключові слова
професійна підготовка, майбутні фахівці, мистецький профіль, заклади вищої освіти, Україна, КНР, professional training, future specialists, artistic field, higher educational institutions, Ukraine, People’s Republic of China
Цитування
Пей Чжиюн. Теорія і практика підготовки майбутніх фахівців мистецького профілю у ЗВО КНР та України : дис. ... д-ра філософії : 011 – освітні, пед. науки / Чжиюн Пей ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2022. – 223 с.
Колекції