Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в університетах КНР та України

dc.contributor.authorМей, Фан
dc.date.accessioned2023-11-20T15:53:59Z
dc.date.available2023-11-20T15:53:59Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ дисертації здійснено порівняльний аналіз теоретичних положень та практичного досвіду застосування інформаційно-комунікаційних технологій у фаховій підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва в університетах КНР та України для визначення напрямів імплементації практики використання інформаційно-комунікаційних технологій в університетах КНР у сучасних умовах фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в університетах України. На основі аналізу наукових джерел висвітлено основні шляхи наукового осмислення порушеної проблеми в китайській та українській психологопедагогічній літературі, проаналізовано й уточнено сутність основних понять, що стосуються проблеми дослідження: «технологія», «навчальна технологія», «інформаційно-комунікаційні технології», «інформаційно-комунікаційні технології в освіті», «інформаційно-комунікаційні технології у фаховій підготовці учителів музичного мистецтва» та супутні поняття «інновації», «інтеграція», оскільки інтеграція інформаційних технологій у процес фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва змінює традиційний режим викладання і стає центром інновацій. Визначено, що інтеграція ІКТ в освіту відбувається у якості: об’єкта вивчення, інструмента пізнання та засобу навчання. Проаналізовано основні шляхи застосування інформаційнокомунікаційних технологій у процесі фахової підготовку майбутніх учителів музичного мистецтва в університетах КНР та України за науковими розвідками, що дозволило зробити висновок: у працях китайських науковців широку розробку отримали проблеми інформатизації освіти мистецького спрямування, від питань історичних передумов до становлення, розвитку та прогнозування інтеграції інформаційних технологій у підготовку вчителів музичного мистецтва; у нашій країні, робота спрямована на систематичне, планомірне, багатовекторне дослідження ролі, можливостей та функцій інформаційних технологій у підготовці вчителів музичного мистецтва. Визначено наукове підгрунтя впровадження ІКТ у процес фахової підготовки вчителів музичного мистецтва в університетах КНР та України, виявлено шляхи збагачення змісту, форм та методів фахової підготовки вчителів музичного мистецтва завдяки використанню інформаційнокомунікаційних технологій та сполученість вимог до підготовки вчителів музичного мистецтва в університетах та музичною освітою в початковій і середній школі в КНР та Україні; окреслено перспективні напрями імплементації педагогічно цінних теоретичних і практичних доробок китайських фахівців з використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в університетах КНР в університети України. In the dissertation, a comparative analysis of the theoretical provisions and practical experience of using information and communication technologies in the professional training of future music teachers in the universities of the People's Republic of China and Ukraine was carried out in order to determine the directions of implementation of the practice of using information and communication technologies in the universities of the PRC in the modern conditions of the professional training of future music teachers in universities of Ukraine. Based on the analysis of scientific sources, the main ways of scientific understanding of the raised problem in Chinese and Ukrainian psychological and pedagogical literature are highlighted, the essence of the main concepts related to the research problem is analyzed and specified: «technology», «educational technology», «information and communication technologies», «information and communication technologies in education», «information and communication technologies in the professional training of music teachers» and related concepts «innovation», «integration», since the integration of information technologies in the process of professional training of future music teachers changes the traditional mode of teaching and becomes a center of the innovations. It was determined that the integration of ICT in education takes place as: an object of study, a tool of knowledge and a means of learning. The main ways of using information and communication technologies in the process of professional training of future music teachers in the universities of the People's Republic of China and Ukraine were analyzed according to scientific research, which allowed us to draw a conclusion: in the works of Chinese scientists, the problems of informatization of art education were widely developed, from issues of historical prerequisites to until today, development and forecasting of the integration of information technologies in the training of music teachers; in Ukraine, the work is aimed at a systematic, planned, multi-vector study of the role, possibilities and functions of information technologies in the training of music teachers. The scientific basis for the introduction of ICT in the process of professional training of music teachers in the universities of the People's Republic of China and Ukraine has been identified, ways of enriching the content, forms and methods of professional training of music teachers thanks to the use of information and communication technologies and the combination of requirements for the training of music teachers in universities and music education have been identified in primary and secondary school in China and Ukraine; outlined perspective directions of implementation of pedagogically valuable theoretical and practical experience of Chinese specialists in the use of information and communication technologies in the process of professional training of future music teachers in universities of the People's Republic of China in universities of Ukraine.
dc.identifier.citationМей Фан. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в університетах КНР та України : дис. ... д-ра філософії : 011 – освітні, пед. науки / Мей Фан ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2023. – 224 с. : іл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13094
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectінформаційно-комунікаційні технології
dc.subjectфахова підготовка
dc.subjectучителі музичного мистецтва
dc.subjectпедагогічні компетентності
dc.subjectуніверситет
dc.subjectдосвід
dc.subjectКНР
dc.subjectУкраїна
dc.subjectinformation and communication technologies
dc.subjectprofessional training
dc.subjectmusic teachers
dc.subjectpedagogical competences
dc.subjectuniversity
dc.subjectexperience
dc.subjectthe People's Republic of China
dc.subjectUkraine
dc.titleВикористання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в університетах КНР та України
dc.title.alternativeThe use of information and communication technologies in the process of professional training of future music teachers in the universities of the People's Republic of China and Ukraine
dc.typeThesis
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
dis_MeiFan.pdf
Розмір:
6.96 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Колекції