Регулятивні чинники динаміки креативності особистості майбутнього вчителя початкових класів у процесі навчальної діяльності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дисертації представлено аналіз науково-теоретичних концепцій і сучасних методологічних підходів до вивчення проблеми психологічної динаміки креативності особистості майбутнього вчителя початкових класів, визначено та описано її психологічні чинники, розкрито сутність та важливі психологічні особливості даних явищ. Креативність виступає цілісним системним утворенням, що сприяє самореалізації майбутнього вчителя та його особистісно-професійній адаптації. Практичне значення дослідження полягає в тому, що отримані результати можуть бути використані психологічною службою ЗВО для створення умов ефективного розвитку креативності майбутніх вчителів початкових класів з урахуванням виявлених закономірностей її динаміки у процесі навчальної діяльності, а також при розв’язанні проблеми самореалізації майбутніх педагогів, поліпшення їх професійної адаптації, особистісного та професійного зростання тощо. Розроблена тренінгова програма розвитку креативності майбутніх учителів початкової школи може бути використана для підвищення рівня успішності їх подальшої професійної діяльності за рахунок впливу на неї розвиненої креативності (за рахунок оптимізації значень когнітивних, емоційно-вольових, мотиваційних показників та компонентів смислової сфери особистості студента). The dissertation presents an analysis of scientific and theoretical concepts and modern methodological approaches to studying the problem of psychological dynamics of creativity of the future primary school teacher, identifies and describes its psychological factors, reveals the essence and important psychological features of these phenomena. Creativity is a holistic system of education, which contributes to the self-realization of the future teacher and his personal and professional adaptation. The practical significance of the study is that the results can be used by the psychological service of high school to create conditions for effective development of creativity of future primary school teachers, taking into account the identified patterns of its dynamics in the learning process, as well as solving the problem of self-realization, professional adaptation, personal and professional growth, etc. The developed training program for the development of creativity of future primary school teachers can be used to increase the success of their further professional activities by influencing its developed creativity (by optimizing the values of cognitive, emotional, motivational indicators and components of the semantic sphere of the student's personality).
Опис
Ключові слова
особистість, творчість, вербальна та образна креативність, динаміка, педагог, майбутній вчитель початкових класів, студент, навчання, професійна підготовка, регулятивні предиктори, personality, creativity, verbal and figurative creativity, dynamics, pedagogue, future primary school teacher, student, education, professional training, regulatory predictors
Цитування
Кисельов К. С. Регулятивні чинники динаміки креативності особистості майбутнього вчителя початкових класів у процесі навчальної діяльності : дис. ... д-ра філософії : 053 – психологія / К. С. Кисельов ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т", Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – 203 с.
Колекції