Фауністична характеристика та екологічна структура жуків надродини Caraboidea урбоценозів м. Харкова

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В представленій праці наведено сучасний видовий склад твердокрилих надродини Caraboidea урбоценозів Харкова; надано їх повну якісно-кількісну порівняльну характеристику; проаналізовано основні екологічні групи; спектр життєвих форм, просторову структуру, особливості сезонної динаміки, чисельності та проведено зоогеографічний огляд турунових жуків. Отримані результати з фауністичного, зоогеографічного та екологічного оглядів турунових жуків у межах мегаполісу, особливості сезонної динаміки їх активності збагачують знання про формування ентомофауни міст і слугують підґрунтям для розробки заходів щодо збереження біорізноманіття комах в урбоценозах та прогнозування можливих змін їхньої структури. Отримані результати з екологічних преференцій жуків можуть бути використані в біоіндикаційних дослідженнях. Порівняльний еколого-фауністичний огляд Caraboidea мегаполісів України може бути базою для ідентичних напрямів вивчення інших комах, недосліджених в мегаполісах. Крім того, отримані дані можуть бути використані в навчальному процесі під час підготовки низки освітніх курсів, наприклад: «Зоологія безхребетних» та «Загальна ентомологія», «Прикладна ентомологія та екологія комах», «Зоогеографія», «Біоіндикація та моніторинг довкілля», а також під час проведення навчально-польової практики студентів біологічних спеціальностей. Проведені дослідження щодо видового складу, екологічної структури та сезонних змін чисельності також можуть бути корисними для спеціалістів служб озеленення міст і практики захисту рослин, особливо біологічного методу. The Thesis presents the modern species composition of Coleoptera of the superfamily Caraboidea of Kharkiv urban coenoses. Their full qualitative and quantitative comparative characteristics are given. The main ecological groups, the spectrum of life forms, spatial structure, features of changes in the seasonal population dynamics, and a zoogeographic overview of this group is presented. The obtained results from faunal, zoogeographical, and ecological surveys of carabid beetles within the megapolis, features of their seasonal dynamics of activity, enrich knowledge about the formation of entomofauna of cities and serve as a basis for developing measures to preserve insect biodiversity in urbocoenoses and prediction of their possible changes. The results obtained from the ecological preferences of carabids can be used in bioindication studies. A comparative ecological and faunal survey of Caraboidea in the cities of Ukraine can be the basis for identical areas of study of other insects not studied in the cities. In addition, the obtained data can be used in the educational process in the preparation of a number of educational courses, such as: "Zoology of invertebrates" and "General entomology", "Applied entomology and ecology of insects", "Zoogeography", "Bioindication and environmental monitoring", and during the field practice of students of biological specialties. Research on species composition, ecological structure, and seasonal population changes in carabids may also be useful for urban landscaping and plant protection practitioners, especially on the biological method.
Опис
Ключові слова
Caraboidea, біорізноманіття, екологічна просторова структура, сезонна динаміка, зоогеографія, Харків, мегаполіси України, biodiversity, ecological spatial structure, seasonal dynamics, zoogeography, Kharkiv, megacities of Ukraine
Цитування
Ніколенко Н. Ю. Фауністична характеристика та екологічна структура жуків надродини Caraboidea урбоценозів м. Харкова : дис. ... д-ра філософії : 091 – біологія / Н. Ю. Ніколенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – 249 с.
Колекції