Тенденції розвитку вищої музично-педагогічної освіти в Китайській Народній Республіці

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дисертації на основі вивчення ґенези, теоретичних ідей і практики підготовки вчителів музики в закладах вищої освіти КНР виявлено сучасні тенденції розвитку вищої музично-педагогічної освіти в Китайській Народній Республіці. З’ясовано, що передумови виникнення вищої музично-педагогічної освіти закладалися упродовж усієї історії розвитку китайської цивілізації, що налічує не одну тисячу років. Віднесено до таких передумов: багату музичну культуру Китаю, а також важливу роль музики в духовному житті китайського народу, зумовлену високою оцінкою конфуціанським вченням її морально-виховної ролі в суспільстві; потребу в учителях музики, спричинену відкриттям, починаючи з середини ХІХ століття, різноманітних просвітницьких і навчальних закладів, навчальні плани яких передбачали естетичне виховання, зокрема, засобами музичного мистецтва; досвід реалізації у педагогічних вишах Китайської Республіки спеціальності «музикант-педагог загальноосвітньої школи» для задоволення кадрових потреб шкіл країни, де уроки музики набули статусу обов’язкових. Уточнено періодизацію розвитку музично-педагогічної освіти в КНР і представлено її у вигляді семи етапів: І – етап становлення музичнопедагогічної освіти в умовах соціалістичних перетворень (1949–1957 рр.); ІІ – етап підготовки музично-педагогічних кадрів в умовах проведення політики Guo Yijiang II «великого стрибка» (1958–1965 рр.); ІІІ – етап руйнування в період «культурної революції» (1966–1976 рр.); ІV – етап відродження (1977– 1984 рр.); V – етап прискореної модернізації в умовах реалізації політики реформ та відкритості (1985–2001 рр.); VІ – етап розбудови вищої музичнопедагогічної освіти на засадах забезпечення якості (2002–2009 рр.); VІІ – етап інтенсивного розвитку вищої музично-педагогічної освіти на засадах гуманізації, інтеграції, інновацій, інтернаціоналізації (2010 р. – наш час). Практичне значення роботи полягає в тому, що висновки та основні положення дослідження можуть бути використані в розробці навчальних дисциплін, підготовці навчально-методичних посібників, підручників, хрестоматій з порівняльної педагогіки, синології, історії зарубіжної педагогіки; у процесі читання спецкурсів і проведення спецсемінарів з проблем зарубіжної вищої і мистецької освіти; з метою здійснення порівняльного аналізу розвитку мистецько-педагогічної думки і практики підготовки музично-педагогічних кадрів у різних країнах. In the dissertation, based on the study of genesis, theoretical ideas, and the practice of music teacher education in higher education institutions in the People's Republic of China (PRC), modern trends in higher music pedagogical education in China have been identified. It has been found that the prerequisites for the emergence of higher music pedagogical education were laid throughout the entire history of Chinese civilization, spanning over a thousand years. These prerequisites include China's rich musical culture and the significant role of music in the spiritual life of the Chinese people, attributed to its moral and educational value in society as valued by Confucian teachings. The need for music teachers arose from the establishment of various educational institutions starting from the mid-19th century, where aesthetic education, including music, was emphasized. Additionally, the experience of implementing the specialty of "music teacher for general education schools" in the pedagogical universities of the Chinese Republic played a role in meeting the country's educational needs, leading to the compulsory status of music lessons in schools. The development of music pedagogical education in the PRC has been divided into seven stages: I – the stage of formation of music pedagogical education in the context of socialist transformations (1949–1957); II – the stage of music pedagogical personnel training during the "Great Leap Forward" policy (1958–1965); III – the stage of destruction during the period of the "Cultural Revolution" (1966–1976); IV – the stage of revival (1977–1984); V – the stage of accelerated modernization during the reform and opening-up policy (1985–2001); VI – the stage of building higher music pedagogical education based on ensuring quality (2002–2009); VII – Guo Yijiang X the stage of intensive development of higher music pedagogical education based on humanization, integration, innovation, and internationalization (2010 – present). The practical significance of this work lies in the fact that the conclusions and main provisions of the research can be utilized in the development of educational disciplines, the preparation of educational and methodological guides, textbooks, and readers on comparative pedagogy, sinology, and the history of foreign pedagogy. They can also be applied in the process of teaching specialized courses and conducting specialized seminars on issues related to higher and artistic education abroad. Additionally, they can serve the purpose of conducting comparative analysis of the development of artistic-pedagogical thought and the practice of training music pedagogical professionals in different countries.
Опис
Ключові слова
вчитель музичного мистецтва, музично-педагогічна освіта, вища освіта, тенденції, розвиток, підготовка, Китай, Україна, music art teacher, music pedagogical education, higher education, trends, development, training, China, Ukraine
Цитування
Го Іцзян. Тенденції розвитку вищої музично-педагогічної освіти в Китайській Народній Республіці : дис. ... д-ра філософії : 011 – освітні, пед. науки / Го Іцзян ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2023. – 241 с. : іл. + дод.
Колекції