Педагогічні умови творчої самореалізації учнів основної школи в навчальній проєктній діяльності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дослідження присвячене вивченню проблеми творчої самореалізації учнів основної школи в навчальній проєктній діяльності. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що автором розроблено та впроваджено в практику закладів загальної середньої освіти навчально-методичне забезпечення (різнорівневі навчальні проєктні завдання, тренувальні вправи, рольові ігри, навчальні проєкти, нестандартні уроки, навчальні проєкти на освітній платформі eTwinning); програму факультативу «Відкриваємо Європу разом» з навчальним посібником «Відкриваємо Європу разом» для учнів 5-9-х класів. Для цілеспрямованої підготовки вчителів основної школи до навчальної проєктної діяльності реалізовано проєкт «Я це вмію і радо поділюся», проведено майстер-клас «Використання навчальної проєктної діяльності на уроках в закладах загальної середньої світи», відкритий професійний клуб «Майстер своєї справи». Для реалізації педагогіки партнерства в навчальній проєктній діяльності розроблено і впроваджено: методичний фестиваль «Нова українська школа: разом до успіху»; методичні посиденьки «Інтернет залежність чи саморозвиток: технології в умовах цифрового світу»; педагогічна студія «Формування освітнього середовища для розвитку здібностей та навчання обдарованих учнів»; семінар «НУШ: вектори цінностей та орієнтирів. Формула успіху». Теоретичними положеннями та практичними напрацюваннями можуть послуговуватися вчителі під час освітнього процесу в закладі загальної середньої освіти, а також у закладах вищої педагогічної освіти в процесі розробки навчальних програм, робочих навчальних програм, силабусів із загальної педагогіки, педагогіки Нової української школи. Матеріали дослідження доцільно використовувати в процесі підвищення кваліфікації вчителів у закладах загальної середньої освіти. Низка окреслених питань може бути тематикою для шкільних методичних об’єднань та науково-методичних семінарів у закладах загальної середньої освіти. The study is devoted to the study of the problem of creative self-realization of secondary school students in educational project activities. The practical significance of the obtained results is that the author has developed and implemented in the practice of general secondary education educational and methodological support (variable educational project tasks, training exercises, role-playing games, educational projects, non-standard lessons, educational projects on the eTwinning educational platform); the program of the elective "Discovering Europe together" with the textbook "Discovering Europe together" for students in grades 5-9. To purposefully prepare primary school teachers for educational project activities, the project "I can do it and gladly share" was implemented, a master class "Using educational project activities in lessons in secondary schools" was held, a professional club "Master of his craft" was opened. To implement the pedagogy of partnership in educational project activities, the following has been developed and implemented: the methodical festival "New Ukrainian School: Together for Success"; methodical meetings "Internet addiction or self-development: technologies in the digital world"; pedagogical studio "Formation of the educational environment for the development of abilities and training of gifted students"; seminar "NUS: vectors of values and guidelines. The formula for success. Theoretical provisions and practical developments can be used by teachers during the educational process in general secondary education, as well as in institutions of higher pedagogical education in the process of developing curricula, working curricula, syllabi in general pedagogy, pedagogy of the New Ukrainian School. It is expedient to use the materials of the research in the process of professional development of teachers in general secondary education institutions. A number of outlined issues can be topics for school methodological associations and scientific-methodical seminars in general secondary education.
Опис
Ключові слова
творча самореалізація учнів основної школи, навчальна проєктна діяльність, заклад загальної середньої освіти, педагогічні умови, освітня платформа eTwinning, різнорівневі навчальні проєктні завдання, творча співпраця в освітньому середовищі, creative self-realization of secondary school students, educational project activities, general secondary education institution, pedagogical conditions, eTwinning educational platform, multilevel educational project tasks, creative cooperation in the educational environment
Цитування
Жозе да Коста Г. О. Педагогічні умови творчої самореалізації учнів основної школи в навчальній проєктній діяльності : дис. ... д-ра філософії : 011 – освітні, пед. науки / Г. О. Жозе да Коста ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – 277 с.
Колекції