Підготовка вчителів музики в умовах державної стратегії КНР «Один пояс, один шлях

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дисертації науково обґрунтовано теоретичні аспекти та досвід із підготовки вчителів музики КНР в умовах розвитку державної стратегії «Один пояс, один шлях» та визначено шляхи його творчого використання на теренах України. Зокрема, висвітлено витоки та становлення сучасної системи вищої педагогічної музичної освіти в КНР. Установлено, що музика завжди займала особливе місце в державі та завжди розглядалася як ефективний інструмент морального виховання. На основі організаційних та педагогічних чинників виділено основні етапи розвитку проблеми, що досліджується (І етап (1949–1970 рр.) — етап зародження сучасної системи підготовки вчителів музики в Китаї; ІІ етап (1970–1998 рр.) — етап систематизації та вдосконалення ідей щодо підготовки вчителів музики в Китаї; ІІІ етап (1999 р. — до нашого часу) — етап поглиблення структури підготовки вчителів музики та врахування вимог ринкової економіки). З’ясовано, що державна стратегія «Один пояс, один шлях» є сполучною ініціативою, яка охоплює весь Євразійський континент і спрямована на сприяння загальному процвітанню, розширенню взаємозв'язку та взаємодії між простими людьми. Метою стратегії є зміцнення зв'язків Китаю з іншими країнами, сприяння новим можливостям для розвитку та співпраці, встановлення та укріплення зв'язків задля економічного та культурного процвітання. Висвітлено основні моделі взаємодії в освіті (стратегічне освітнє співробітництво; співпраця, що орієнтована на надання освітніх послуг; освітнє співробітництво на основі ресурсів). The dissertation scientifically substantiates the theoretical aspects and experience in training Chinese music teachers in the conditions of the development of the state strategy "One Belt, One Road" and identifies ways of its creative use in Ukraine. In particular, the origins and formation of the modern system of higher pedagogical music education in China are highlighted. It has been established that music has always occupied a special place in the state and has always been considered as an effective tool of moral education. Based on organizational and pedagogical factors, the main stages of development of the problem under consideration are determined (stage I (1949–1970) — stage of the emergence of a modern system of music teacher training in China; stage II (1970–1998) — stage of systematization and improvement of ideas for training of music teachers in China; stage III (1999 — to the present time) — stage of deepening the structure of training of music teachers and taking into account the requirements of the market economy). It is found that the state strategy "One Belt, One Road" is a unifying initiative that covers the entire Eurasian continent and aims to promote common prosperity, expand the relationship and interaction between ordinary people. The strategy aims to strengthen China's ties with other countries, promote new opportunities for development and cooperation, establish and strengthen ties and economic and cultural prosperity. The main models of cooperation in education (strategic educational cooperation; cooperation focused on the provision of educational services; educational cooperation based on resources) are highlighted.
Опис
Ключові слова
вчителі музики, профільна підготовка, загальна підготовка, Китай, Україна, music teachers, profile training, general training, China, Ukraine
Цитування
Фань Чженьсюань. Підготовка вчителів музики в умовах державної стратегії КНР «Один пояс, один шлях : дис. ... д-ра філософії : 011 – освітні, пед. науки / Чженьсюань Фань ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2022. – 283 с.
Колекції