Розвиток музично-педагогічної освіти в КНР та Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дисертаційна робота є історико-педагогічним теоретичним дослідженням проблеми розвитку музично-педагогічної освіти в КНР та Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття). Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, що: здійснено цілісне дослідження проблеми розвитку музично-педагогічної освіти в КНР та Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) та визначено методологічні підходи дослідження: системний, синергетичний, історико-культурологічний, цивілізаційний, антропологічний, аксіологічний, парадигмальний, компаративний, параметричний, підхід загального соціального контексту, інтонаційний тощо; обґрунтовано етапи розвитку музично-педагогічної освіти в КНР (друга половина ХХ – початок ХХІ століття): ): перший етап – 1949–1965 рр.; другий етап – 1966–1976 рр.; третій етап – 1977– 1994 рр.; четвертий етап – 1995 р. – по теперішній час; визначено зміст (навчальний план підготовки вчителя музики складається з 5 блоків дисциплін: обов’язкові, загальноосвітні, обов’язкові музичні, регіональні дисципліни, дисципліни за вибором), форми (денна форма навчання; самонавчання; заочне навчання; денне навчання для дорослих; вечірнє навчання; курси, що проводяться під час зимових та літніх канікул; система дистанційного навчання на основі радіо та сучасних електронних засобів комунікації) та методи (метод правильного співу, метод правильної вимови, метод управління голосом, метод лістингу музичного інструменту тощо) розвитку музично-педагогічної освіти в КНР (друга половина ХХ – початок ХХІ століття); виокремлено перспективні напрями розвитку музично-педагогічної освіти в закладах вищої освіти України: інтенсифікація наукового пізнання у галузі музично-педагогічної освіти для уточнення ідеального уявлення про цю систему в сучасних умовах; розробка національної концепції музично-педагогічної освіти, яка б задавала загальні стратегічні орієнтири її побудови на різних рівнях та ступенях освіти з урахуванням прогресивного світового досвіду та національних культурних традицій; конкретизація даної концепції у шкільній програмі з урахуванням специфічних особливостей та можливостей регіонів, поєднання традицій та інновацій у музичній педагогіці; погодження програм підготовки вчителів музики з програмами загальної музичної освіти з орієнтацією на антропологічні основи освітнього процесу та прогресивні тенденції його розвитку. The dissertation is a historical and pedagogical theoretical study of the development of music and pedagogical education in China and Ukraine (second half of the 20th – beginning of the 21st centuries). The scientific novelty of the research results is that: a comprehensive study of the development of music and pedagogical education in China and Ukraine (second half of the 20th – beginning of the 21st centuries) and identified methodological approaches to research: systemic, synergetic, historical and cultural, civilizational, anthropological, axiological, paradigmatic, comparative, parametric, general social context approach, intonation; the stages of development of music and pedagogical education in China are substantiated (second half of the 20th – beginning of the 21st centuries): the first stage is the introduction into the educational process of music and pedagogical education of elements that give it a systemic character (late 70's - 90's of XX century) .); the second stage - reforming the current educational system in the 1980s and 1990s (late 1990s - 2001); the third stage - digitalization of music and pedagogical education (2001 - present); defined content (curriculum for music teacher training consists of 5 blocks of disciplines: compulsory, general, compulsory music, regional disciplines, disciplines of choice), forms (full-time education; self-study; distance learning; full-time education for adults; evening training; courses held during winter and summer vacations; distance learning system based on radio and modern electronic means of communication) and methods (correct singing method, correct pronunciation method, voice control method, musical instrument listing method) development of music pedagogical education in China (second half of the 20th – beginning of the 21st centuries); the perspective directions of development of music and pedagogical education in institutions of higher education of Ukraine are singled out: intensification of scientific knowledge in the field of music and pedagogical education for specification of ideal idea of this system in modern conditions; development of a national concept of music and pedagogical education, which would set general strategic guidelines for its construction at different levels and levels of education, taking into account progressive world experience and national cultural traditions; concretization of this concept in the school curriculum taking into account the specific features and capabilities of the regions, the combination of traditions and innovations in music pedagogy; coordination of music teacher training programs with general music education programs with a focus on the anthropological foundations of the educational process and progressive trends in its development.
Опис
Ключові слова
музично-педагогічна освіта, етапи, учитель музики, заклад вищої освіти, КНР, Україна, music-pedagogical education, stages, music teacher, development, institution of higher education, China, Ukraine
Цитування
Чень Хуейхуей. Розвиток музично-педагогічної освіти в КНР та Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) : дис. ... д-ра філософії : 011 – освітні, пед. науки / Хуейхуей Чень ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2022. – 306 с.
Колекції