Педагогічні умови професійного зростання майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної практики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дисертації здійснено теоретичний аналіз проблеми й запропоновано нове розв’язання наукового завдання, яке полягає у виявленні, теоретичному обґрунтуванні педагогічних умов та експериментальній перевірці їх впливу на рівень професійного зростання майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної практики. Актуальність дослідження зумовлена такими основними чинниками, як: нові вимоги до особистості майбутнього вчителя початкових класів та його професійної діяльності; модернізація освітньої галузі, що передбачає підвищення якості професійної підготовки майбутніх педагогів; значущість практичної педагогічної підготовки майбутніх учителів початкових класів, що покликана закласти фундамент для професійного зростання фахівця. Доцільність дослідження зазначеної проблеми зумовлюється також необхідністю подолання суперечностей між: посиленням вимог до якості навчання й виховання молодших школярів у контексті Концепції «Нової української школи» та недостатнім рівнем практичної підготовки вчителів початкових класів для реалізації цих вимог; можливостями педагогічної практики сприяти професійному зростанню майбутніх учителів початкових класів та недостатнім рівнем реалізації цих можливостей; необхідністю підвищення ефективності процесу професійного зростання майбутніх чителів початкових класів та недостатньою розробленістю теоретико-методичних засад забезпечення цього процесу під час педагогічної практики. The thesis presents the theoretical analysis of the problem and the new solution of the scientific task which is in revelation, theoretical substantiation of the pedagogical conditions and experimental verification of their influence on the level of professional growth of future primary school teachers in the process of pedagogical practice. The relevance of the study is caused by such main factors as: the new requirements for personality of a future primary school teacher and his professional activity; educational sector modernization which means improving the quality of professional training of future teachers; the importance of practical pedagogical training of future primary school teachers, as this training is aimed at laying the foundation for specialists’ professional growth. The expediency of studying this problem is also determined by the need to overcome the contradictions between: strengthening the requirements for the quality of education and upbringing of junior schoolchildren in the context of the Concept “New Ukrainian School” and insufficient level of practical training of primary school teachers to implement these requirements; the opportunities of pedagogical practice to promote the professional growth of future primary school teachers and insufficient level of realization of these opportunities; the need to increase the efficiency of the process of professional growth of future primary school teachers and insufficient development of theoretical and methodical foundations of ensuring this process during pedagogical practice.
Опис
Ключові слова
майбутні вчителі початкових класів, професійне зростання, педагогічні умови, педагогічна практика, future primary school teachers, professional growth, pedagogical conditions, pedagogical practice
Цитування
Небитова І. А. Педагогічні умови професійного зростання майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної практики : дис. ... д-ра філософії : 011 – освітні, пед. науки / І. А. Небитова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – 278 с.
Колекції