Особливості процесів репарації ускладнених ран м’яких тканин в умовах локальних та системних чинників

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дисертаційній роботі представлені теоретичні узагальнення та нове вирішення наукового завдання, яке стосується фізіологічних та морфологічних особливостей процесів загоєння ускладнених ран м’яких тканин у щурів за умов дії на організм локальних та системних чинників. Експеримент проведено на 108 щурах і включало створення моделей ран, гістологічні та імуноферментні лабораторні дослідження у процесі загоєння. В якості локального фактору, що ускладнював репарацію ушкоджень м’яких тканин, було обрано сторонні тіла у вигляді фрагментів двох видів форменого одягу військовослужбовців Збройних Сил України. Системним чинником, на тлі якого проходило загоєння ран шкіри у тварин, стала хронічна хвороба нирок. Актуальність обраних моделей ушкоджень обумовлена розповсюдженістю виникнення хронічних ран під впливом різних факторів у людей та обмеженим колом знань щодо механізмів розвитку даних патологічних станів. Вперше досліджено характер порушень регуляторних механізмів у динаміці репарації таких ушкоджень у щурів, зокрема у зміні вивільнення інтерлейкінів (IL-1β, IL- 6, IL-4, IL-10) і факторів росту (bFGF та VEGF). Встановлено превалювання прозапальних механізмів із залученням великої кількості імунокомпетентних клітин, подовження запальної фази в процесі репарації із зниженням кількісних і якісних показників загоєння. Вперше описані структурні зміни м’яких тканин в процесі загоєння залежно від складу текстильних імплантатів, особливості будови сполучнотканинних капсул і ранового каналу. Вперше на тлі експериментальної хронічної хвороби нирок у щурів було відтворено модель ускладнених ран шкіри, що відповідала умовам локальної гіпоксії та порушенню мікроциркуляції. Доповнено наукові дані про характер впливу системних порушень молекулярних механізмів регуляції на динаміку структурних змін в процесі репарації ушкоджень м’яких тканин при захворюваннях нирок. Уточнено особливості вивільнення інтерлейкінів (IL-1β, IL- 6, IL-4, IL-10), факторів росту (bFGF та VEGF), гістоархітектоніки м’яких тканин при загоєнні ран на тлі хронічної хвороби нирок. Отримані дані можуть бути використані у розробці теоретичних основ для покращення діагностики та ведення хворих із ускладненими ушкодженнями м’яких тканин. The dissertation presents theoretical generalizations and a new solution to a scientific problem that concerns the molecular, functional, and morphological features of the healing processes of complicated soft tissue wounds in rats under conditions of local and systemic factors affecting the body. The experimental study was conducted on 108 rats and included the creation of wound models, histological and enzyme-linked immunosorbent assay during the healing process. Foreign bodies in the form of fragments of two types of uniforms of servicemen of the Armed Forces of Ukraine were chosen as a local factor complicating the repair of soft tissue injuries. Chronic kidney disease became the systemic factor against which the healing of skin wounds in animals took place. The relevance of the selected models of damage is due to the prevalence of chronic wounds in people and the limited range of knowledge about the mechanisms of development of these pathological conditions. The obtained data can be used in the development of theoretical foundations for improving the diagnosis and management of patients with complicated soft tissue injuries
Опис
Ключові слова
репарація ран, загоєння ушкоджень, запалення, регенерація, хронічна рана, грануляційна тканина, стороннє тіло, хронічна хвороба нирок, цитокіни, інтерлейкіни, фактори росту, експериментальне моделювання, wound reparation, injury healing, inflammation, regeneration, chronic wound, granulation tissue, textile foreign body, chronic kidney disease, cytokines, interleukins, growth factors, experimental modeling
Цитування
Літвінова О. Б. Особливості процесів репарації ускладнених ран м’яких тканин в умовах локальних та системних чинників : дис. ... д-ра філософії : 091 – біологія / О. Б. Літвінова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2022. – 170 с.
Колекції