Формування шляхетного ставлення до жінки у підлітків засобами української народної педагогіки в позакласній виховній роботі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дисертації здійснено теоретичний аналіз проблеми та запропоноване вирішення наукового завдання, яке полягає в теоретичному обґрунтуванні педагогічних умов та експериментальній перевірці їх впливу на рівень сформованості шляхетного ставлення до жінки у підлітків засобами української народної педагогіки. Формування в підлітків шляхетного ставлення до жінки розглядаємо як важливу складову духовно-морального, статевого і ґендерного виховання, що вимагає цілеспрямованої позакласної виховної роботи, яка сконцентрована на забезпеченні умов для оволодіння школярами сукупністю знань щодо шляхетності, чеснот шляхетної людини, стимулювання їх до прояву потреб, прагнення застосовувати ці знання у своїх повсякденних діях та вчинках, опанування підлітками вміннями моральної поведінки, розвитку і виявлення особистісних якостей, які характеризують шляхетне ставлення до представниць жіночої статі, а також для морального самовдосконалення учнів. The thesis presents a theoretical analysis of the problem and the proposed solution of the scientific problem, which is the theoretical substantiation of pedagogical conditions and experimental verification of their impact on the formation of noble attitude toward women among adolescents by means of Ukrainian folk pedagogy. We consider the formation of a noble attitude to women among adolescents as an important component of spiritual, moral, sexual and gender education, which requires purposeful extracurricular educational work, focused on providing conditions for students to acquire a set of knowledge about nobility, virtues, stimulating them to reveal their needs, the desire to apply this knowledge in their daily actions and deeds, the acquisition of skills of moral behaviour by adolescents, development and demonstration of personal qualities that characterize the noble attitude towards women, as well as for the moral self-improvement of students.
Опис
Ключові слова
підліток, шляхетне ставлення, жінка, педагогічні умови, засоби української народної педагогіки, позакласна виховна робота, adolescent, noble attitude, woman, pedagogical conditions, means of Ukrainian folk pedagogy, extracurricular educational work
Цитування
Кохан Д. М. Формування шляхетного ставлення до жінки у підлітків засобами української народної педагогіки в позакласній виховній роботі : дис. ... д-ра філософії : 011 – освітні, пед. науки / Д. М. Кохан ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – 282 с.
Колекції