Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6835
Title: Мовленнєвий акт згоди / незгоди у дискурсі онлайн-коментарів (на матеріалі статті Дж. Монбіо “Cоvid lies cost lives")
Other Titles: Речевой акт согласия / несогласия в дискурсе онлайн-комментариев (на материале статьи Дж. Монбио "Cоvid lies cost lives")
Speech act of agreement / disagreement in the discourse of online comments (based on the article by J. Monbio "Covid lies cost lives")
Authors: Невська, Ю. В.
Keywords: дискурс
діалог
мовленнєвий акт
адресант
інтернет-публіцистика
згода
незгода
диалог
речевой акт
интернет-публицистика
согласие
несогласие
discourse
dialogue
speech act
addressee
online publicity
agreement
disagreement
Issue Date: 2021
Publisher: Запорізький національний університет, Гельветика
Citation: Невська Ю. В. Мовленнєвий акт згоди / незгоди у дискурсі онлайн-коментарів (на матеріалі статті Дж. Монбіо “Cоvid lies cost lives") / Ю. В. Невська // Нова філологія : зб. наук. пр. / Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя : Гельветика, 2021. – № 81 (2). – С. 32–37.
Abstract: У статті досліджуються комунікативні та прагматичні характеристики мовленнєвого акту (далі – МА) згоди / незгоди в дискурсі газетних коментарів на матеріалі 452 коментарів до статті Джорджа Монбіо (George Monbiot) “Covid lies cost lives ”, опублікованої в онлайн-газеті «Ґардіан» (“The Guardian”) 27 січня 2021 року. Об’єктом дослідження є МA згоди / незгоди в дискурсі газетних коментарів, предметом – комунікативні та прагматичні характеристики МА згоди / незгоди. У результаті дослідження встановлено, що МА згоди / незгоди у дискурсі коментарів до онлайн-статей англомовних інтернет-газет є частиною дистанційного діалогу автора статті й читачів, який має письмову форму й реалізується виключно через зоровий канал. З’ясовано, що адресованість коментарів є неконкретною, якщо відсутній вокатив чи цитати зі статті перед коментарем. Визначено, що аналізований МА є факультативним для дискурсу коментарів до інтернет-публіцистики. У дискурсі онлайн-статей він активує діалогічний потенціал асертивів, що не вимагають обов’язкового реагування. Адресантом, автором першого мовленнєвого ходу в аналізованому мовленнєвому кроці (діалогічній єдності) завжди є автор статті. Для автора статті цей мовленнєвий хід є єдиним, інші – реактивні, серед яких знаходимо близько 58% МА згоди / незгоди. Охарактеризовано МА згоди / незгоди. Встановлено, що коментарі, які містять МА згоди / незгоди, найчастіше є оцінними висловленнями. Експліцитно виражені прямі МА згоди / незгоди становлять менше 1,5% виділеного корпусу. В імпліцитно виражених МА незгоди частіше заперечуються, спростовуються, оспорюються конкретні тези адресанта, причому наводяться контраргументи, що доводить аргументативність аналізованих дискурсів. Імпліцитно виражена згода є переважно частковою, МА згоди також є прикладами аргументативного дискурсу. Перспективою роботи є більш детальне кількісне дослідження засобів експлікації МА згоди / незгоди в дискурсі коментарів до онлайн-статей англомовних інтернет-газет, аналіз макроструктури мовленнєвих кроків в онлайн-дискурсі публіцистики. В статье исследуются коммуникативные и прагматические характеристики речевого акта (далее – РА) согласия / несогласия в дискурсе газетных комментариев на материале 452 комментариев к статье Джорджа Монбио (George Monbiot) Covid lies cost lives, опубликованной в онлайн-газете «Гардиан» The Guardian”) 27 января 2021 года. Объектом исследования является РA согласия / несогласия в дискурсе газетных комментариев, предметом – коммуникативные и прагматические характеристики РА согласия / несогласия. В результате исследования установлено, что РА согласия / несогласия в дискурсе комментариев к онлайн-статям англоязычных интернет-газет является частью дистанционного диалога автора статьи и читателей, имеющего письменную форму и реализуемую исключительно через зрительный канал. Выяснено, что адресованность комментариев неконкретны, если отсутствует вокативы или цитаты из статьи перед комментарием. Определено, что рассматриваемый РА является факультативным для дискурса комментариев к интернет-публицистике. В дискурсе онлайн-статей он активирует диалогический потенциал асертивов, не требующих обязательного реагирования. Адресантом, автором первого речевого хода в рассматриваемом речевом шаге (диалогическом единстве) всегда является автор статьи. Для автора статьи этот речевой ход является единственным, другие – реактивными, среди которых находим около 58% РА согласия / несогласия. Охарактеризовано РА согласия / несогласия. Установлено, что комментарии, которые содержат РА согласия / несогласия, чаще всего являются оценочными высказываниями. Эксплицитно выраженные прямые РА согласия / несогласия составляют менее 1,5% выделенного корпуса. В имплицитно выраженных РА несогласия чаще отрицаются, опровергаются, оспариваются конкретные тезисы адресанта, причем приводятся контраргументы, что обосновывает аргументативность рассматриваемых дискурсов. Имплицитно выраженное согласие преимущественно частичным, РА согласия также являются примерами аргументативного дискурса. Перспективой работы является более подробное количественное исследование средств экспликации РА согласия / несогласия в дискурсе комментариев к онлайн-статям англоязычных интернет-газет, анализ макроструктуры речевых шагов в онлайн-дискурсе публицистики. The article is devoted to the study of the communicative and pragmatic characteristics of the speech act (hereinafter – SA) of agreement / disagreement in the discourse of newspaper commentaries on the material of 452 commentaries on George Monbiot’s article “Covid lies cost lives” published in “The Guardian” on January 27, 2021. The object of the research is the SA of agreement / disagreement in the discourse of newspaper commentaries. The subject of the article is communicative and pragmatic characteristics of the SA of agreement / disagreement. It has been established that the SA of agreement / disagreement in the discourse of commentaries on the articles in the English-language online newspapers is a part of the remote dialogue between the author and readers, is used in the written form and is realized exclusively through the visual channel. It is determined that the analyzed type of SA is optional for the discourse of commentaries to online articles. It activates the dialogic potential of the assertives, which do not require a mandatory response. The addresser, the author of the first speech move in the analyzed exchange (dialogic unity), is always the author of the article. For the author of the article, this speech move is the only one, the others are reactive. The principal characteristics of the SA of agreement / disagreement are established. Commentaries containing SA of agreement / disagreement have been found to be mainly evaluative statements. Explicit direct SA of agreement / disagreement are found in less than 1.5% of the corpus. Implicitly expressed SA of disagreement more often deny, refute, confront the addresser’s theses, and particular counterarguments are declared thus proving the argumentativeness of the analyzed discourse. Implicitly expressed agreement is mostly partial, the SA of agreement also being an example of argumentative discourse. The prospect of this research is considered to be a more detailed quantitative study of the means of SA of agreement / disagreement explication in the discourse of commentaries to online articles of the English-language online newspapers.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6835
ISSN: 2414-1135
Appears in Collections:Кафедра англійської фонетики і граматики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Невська Ю. В. .pdf317.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.