Прийоми формування навичок поєднаної вимови у процесі навчання майбутніх учителів англійської мови після німецької

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видавництво «Міленіум», Київ
Анотація
У статті розглядається проблема формування суб-навичок вимови, що зв'язують слова з незв'язаної промовою під час навчання англійської мови як другої іноземної мови після німецької для майбутніх вчителів. Автор аналізує особливості вимови початкових голосних звуків в англійській мові в порівнянні з німецькими та рідними звуками учнів, а також роль, яку відіграє перша іноземна мова в процесі навчання другої іноземної мови. Беручи до уваги принципи формування в професійній фонетичної компетенції в іноземній мові автор пропонує вправи для формування подвиводов зв'язування слів на різних етапах навчання англійській вимові. В статье рассматривается проблема формирования суб-навыков произношения, связывающих слова с несвязанной речью при обучении английскому языку как второму иностранному языку после немецкого для будущих учителей. Автор анализирует особенности произношения начальных гласных звуков в английском языке по сравнению с немецкими и родными звуками учащихся, а также роль, которую играет первый иностранный язык в процессе обучения второму иностранному языку. Принимая во внимание принципы формирования в профессиональной фонетической компетенции на иностранном языке автор предлагает упражнения для формирования подвыводов связывания слов на разных этапах обучения английскому произношению. The article considers the problem of forming pronunciation sub-skills of linking words inconnected speech while teaching English as the second foreign language after German to futureteachers. The author analyses the peculiarities of pronouncing initial vowel sounds in English incomparison with the German ones and students’ native language sounds as well as the roleplayed by the first foreign language in the process of teaching the second foreign language.Taking into account the principles of forming professional phonetic competence in the secondforeign language the author offers exercises for forming the sub-skills of linking words atdifferent stages of teaching English pronunciation.
Опис
Ключові слова
англійська фонетика, вимова, майбутні вчителі, друга іноземна мова, професійна фонетична компетентність, английская фонетика, произношение, будущие учителя, второй иностранный язык, профессиональная фонетическая компетентность, english phonetics, pronunciation, future teachers, second foreign language, professional phonetic competency
Цитування
Чухно О. А. Прийоми формування навичок поєднаної вимови у процесі навчання майбутніх учителів англійської мови після німецької / О. А.Чухно // Сучасні тенденції фонетичних досліджень : зб. матер. Круглого столу, Київ, 12 трав. 2017 р. / Нац. техн. ун-т України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». – Київ : Міленіум, 2017. – С. 170–174.